بررسی اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین

بررسی اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 171
حجم فایل 577 کیلو بایت

عنوان                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………1

1-1 شرح و بیان مسئله پژوهش………………… 2

1-2 اهمیت و ارزش پژوهش……………………. 11

1-3 اهداف پژوهش………………………….. 13 

1-4 فرضیه­های پژوهش……………………….. 14 

1-5 تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات…………… 14

فصل دوم: مبانی نظری و بازنگری پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………… 19

2-1 قسمت اول: تعهد زناشویی………………… 19

2-1-1 ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی…………… 19

2-1-2 ابعاد تعهد زناشویی………………….. 23 

2-1-2-1 تعهد شخصی…………………………. 24 

2-1-2-2 تعهد اخلاقی………………………… 25          

2-1-2-3 تعهدساختاری……………………….. 26          

2-1-3 عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی…………… 27

2-1-3-1 نگرش نسبت به ازدواج ………………. 27

2-1-3-2 نگرش نسبت به طلاق………………….. 29

2-1-3-3- تجارب همزیستی بدون ازدواج…………. 29

2-1-3-4 کیفیت زندگی زناشویی……………….. 30

2-1-3-5- روابط پیش از ازدواج………………. 30

2-1-3-6 طلاق والدین………………………… 31

2-1-3-7 ویژگی‌های شخصیتی…………………… 32

2-1-4 نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی… 33

2-1-4-1 نظریه‌ها و مدل‌های خاص مرتبط با تعهد زناشویی  33

2-1-4-1-1 نظریه استرنبرگ…………………… 33

2-1-4-1-2 مدل سرمایه‌گذاری رسبالت……………. 35

2-1-4-2 نظریه‌ها و مدل‌های عام مرتبط با تعهد زناشویی  36

2-1-4-2-1 نظریه وابستگی……………………. 36

2-1-4-2-2 نظریه مبادله…………………….. 37

2-1-4-2-3 مدل پاسخ به نارضایتی از رابطه…….. 39

2-1-4-2-4 نظریه مرحله‌ای توسعه رابطه………… 41

2-2 قسمت دوم: صمیمیت زناشویی………………. 43

2-2-1 صمیمیت چیست؟……………………….. 43

2-2-2 مؤلفه­های صمیمیت…………………….. 44

2-2-2-1 صمیمیت احساسی…………………….. 45

2-2-2-2 صمیمیت روانشناختی…………………. 45

2-2-2-3 صمیمیت فکری………………………. 45

2-2-2-4 صمیمیت جنسی………………………. 46

2-2-2-5 صمیمیت جسمانی (غیرجنسی) …………… 47

2-2-2-6 صمیمیت معنوی……………………… 47

2-2-2-7 صمیمیت زیبایی شناختی (هنری) ……….. 47

2-2-2-8 صمیمیت اجتماعی- تفریحی…………….. 48

2-2-2-9 صمیمیمت زمانی…………………….. 48

2-2-3 پویایی­های صمیمیت……………………. 48

2-2-4 صمیمیت و ارتباط…………………….. 49

2-2-4-1 مشکلات رایج و معمول فرستنده…………. 49

2-2-4-1-1 دروغ­گویی………………………… 49

2-2-4-1-2 پیام­های پنهان……………………. 50

2-2-4-1-3 پیام­های مبهم…………………….. 50

2-2-4-1-4 ارتباط­های متناقض…………………. 50

2-2-4-2 مشکلات رایج گیرنده پیام…………….. 51

2-2-4-2-1 مشکلات ضعف توجه…………………… 51

2-2-4-2-2 حالت دفاعی داشتن…………………. 51

2-2-4-2-3 عوامل روانشناختی…………………. 51

2-2-5 نیاز داشتن به صمیمیت………………… 52

2-2-6 هفت مرحله صمیمیت……………………. 53

2-2-6-1 کلیشه­ها: اولین سطح صمیمیت………….. 53

2-2-6-2 حقایق: دومین سطح صمیمیت……………. 53

2-2-6-3 عقاید: سومین سطح صمیمیت……………. 53

2-2-6-4 امید و رؤیاها: چهارمین سطح صمیمیت…… 53

2-2-6-5 احساسات: پنجمین سطح صمیمیت…………. 54

2-2-6-6 اشتباهات، ترسها، و شکستها: ششمین سطح صمیمیت 54

2-2-6-7 نیازهای قانونی: هفتمین مرحله صمیمیت…. 54

2-2-7 عوامل مؤثر بر صمیمیت………………… 55

2-2-7-1 عوامل اجتماعی……………………… 55

2-2-7-2 عوامل روان­شناختی…………………… 56

2-2-7-3 عوامل بین فردی مؤثر بر صمیمیت………. 58

2-3 قسمت سوم: نگرش‌ها و انتظارات جنسی……….. 60

2-3-1 تاریخچه نگرش نسبت به تمایلات و رفتارهای جنسی انسان 60

2-3-2 نظریات روان­شناسان و روان­پزشکان مشهور در مورد انگیزه جنسی انسان 62

2-3-2-1 تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه زیگموند فروید 62

2-3-2-2 تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه آدلر 62

2-3-2-3 تمایلات و رفتارهای جنسی آزادیدگاه مزلو.. 64

2-3-3 عوامل روانی جنسی …………………… 67

2-3-4 انتظارات زناشویی……………………. 68

2-3-5 شكل‌گیری انتظارات زناشویی…………….. 69

2-3-6 انتظارات غیرواقع‌بینانه، انتظارات واقع‌بینانه   70

2-3-6-1 انتظارات غیرواقع‌بینانه…………….. 69

2-3-6-2 انتظارات واقع‌بینانه……………….. 70

2-3-7 تأثیر انتظارات مثبت در زندگی زناشویی….. 70

2-3-8 انتظارات مثبت زناشویی و عملكرد روابط….. 72

2-3-9 شرایط تأیید انتظارات………………… 72

2-3-10 اسنادهای مثبت و منفی……………….. 74

2-3-11 نگرش‌های زناشویی……………………. 75

2-3-12 عوامل موثر بر نگرش‌های زناشویی……….. 77

2-3-12-1 روند اجتماعی شدن………………….. 77

2-3-12-2 ساختار فرصت‌ها…………………….. 77

2-3-12-3 تجارب با هم بدون، بدون ازدواج……… 77

2-3-12-4 سوء استفاده و سوء رفتار در دوران كودكی 77

2-3-12-5 خانواده متداول در محیط اجتماعی نوجوان. 78

2-3-12-6 وضعیت تأهل و تجرد…………………. 78

2-3-13 تعریف آموزش جنسی…………………… 78

2-3-14 عوامل موثر بر رفتار جنسی……………. 83

2-3-15 مفهوم تربیت جنسی…………………… 86

2-3-16 اهداف تربیت جنسی…………………… 87

2-4 قسمت چهارم: پیشینه‌ی پژوهش……………… 89

2-4-1 پژوهش‌های مرتبط با تعهد زناشویی در خارج از كشور    89

2-4-2 پژوهش‌های مرتبط باصمیمیت زناشویی در خارج از كشور 93

2-4-3 پژوهش‌های مرتبط با نگرش ها و انتظارات جنسی خارج از کشور 94

2-4-4 پژوهش‌های مرتبط با صمیمیت زناشویی در داخل كشور 96  

2-4-5 پژوهش‌های مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسی زوجین در داخل كشور……………………………………. 97

2-4-6 پژوهش‌های مرتبط با صمیمیت زناشویی در داخل كشور 99

2-5 نتیجه‌گیری فصل دوم…………………….. 100

 

 

فصل سوم: طرح پژوهش

3-1 روش پژوهش……………………………. 103

3-2 جامعه آماری………………………….. 104

3-3 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری……………. 104

3-4 شرایط ورود به تحقیق…………………… 104

3-5 متغیرهای مورد مطالعه پژوهش…………….. 104

3-6 ابزار پژوهش………………………….. 105

3-7 شیوه‌ی اجرای پژوهش ……………………. 108

3-8 تجزیه و تحلیل داده‌ها………………….. 108

3-9 ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ………………………………………. …108    

3-10 محتوای جلسات………………………… 110

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1 مقدمه……………………………….. 112

4-2 یافته‌های توصیفی پژوهش…………………. 112

4-3 یافته‌های استنباطی پژوهش……………….. 114

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه……………………………….. 123

5-2 بحث و نتیجه‌گیری………………………. 123

5-3 محدودیتهای پژوهش……………………… 128

5-4 پیشنهادهای کاربردی……………………. 129

5-5 پیشنهادهای پژوهش……………………… 130

منابع فارسی……………………………… 131

منابع غیرفارسی…………………………… 137

«پیوست الف»……………………………… 146

«پیوست ب»……………………………….. 164

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                 صفحه

جدول (2-1): ازدواج به عنوان یک سنت و ازدواج به عنوان یک رابطه ……….28

جدول (2-2): انواع عشق بر اساس ترکیب مؤلفه‌های عشق استرنبرگ………………………………… ………..34

جدول (3-1): توزیع فراوانی گروه آزمایش و كنترل براساس جنسیت و گروه……………………………………. ……….109

جدول (3-2): توزیع فراوانی گروه آزمایش و کنترل براساس میزان تحصیلات………………………………….. ………109

جدول (3-3): برنامه آموزش نگرش‌ها و انتظارات جنسی زوجین……………………………………….. ………110

جدول (4-1): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و كنترل ابعاد تعهد…….. ……..112

جدول (4-5): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و كنترل ابعاد صمیمیت…… ……..113

جدول (4-3) :‌نتایج آزمون لونس پیش فرض برابری واریانس ها ………………………………………… …114

جدول (4-4) : نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش ها و انتظارات جنسی بر ابعاد صمیمیت ……………………………………………………………………………………………….. ……. 115

جدول (4-5) : نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانس ها……………………………………… ……. 116

جدول (4-6) : نتایج آزمون کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشهای و انتظارات جنسی بر مولفه های صمیمیت زوجین بر اساس جنسیت ……………………………………….. ……. 117

جدول (4-7) : نتایج آزمن لوین پیش فرض برابری واریانس ها ……………………………………….. ……. 118

جدول (4-8) : نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود و نگرش ها و انتظارات جنسی بر ابعاد تعهد ……………………………………………………………………………………………….. ……. 119

جدول (4-9) : نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانس ها……………………………………… ……. 120

جدول (4-10) : نتایج آزمون کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش ها و انتظارات جنسی بر مولفه های تعهد زناشویی زوجین بر اساس جنسیت…………………………………… …… 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل (2-1) :‌ارزیابی و انطباق با تعارض ها و کشمکش ها در روابط نزدیک (خمسه ،‌1382) …………………………………………………………………………………………………………. 71

 

فهرست شكل‌ها

عنوان                                           صفحه

شكل (2-1): ارزیابی و انطباق با تعارض‌ها و كشمكش‌ها در روابط نزدیك (خمسه، 1382)…………………………….. …..68

 

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *