بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر

بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر به همراه پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 106
حجم فایل 699 کیلو بایت

مقدمه…………………………………………………………………………………….. 2

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 4

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

الف) هدف كلی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

ب) اهداف جزئی  …………………………………………………………………………………………………………………………… 5

سئوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

تعریف متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

تعریف نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

انگیزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

تفاوت هدف و انگیزه………………………………………………………………………………………………………………………. 13

نظریه‌های انگیزش………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

انواع انگیزش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

 الف. فیزیولوژیكی – روان‌شناختی………………………………………………………………………………………………… 15

ب. صلاحیت …………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

پ. پیوندجویی یا تعلق……………………………………………………………………………………………………………………. 16

 نظریه‌های انگیزش…………………………………………………………………………………………………………………………. 16

الف. نظریه‌های انسان‌گرایانه…………………………………………………………………………………………………………… 16

ب. نظریه‌های شناختی و كارآمدی شخصی………………………………………………………………………………….. 17

1. عامل فعالیتی یا عملی……………………………………………………………………………………………………………….. 17

 2. عامل جانشین‌سازی………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3. عامل تحریكی یا تشویق…………………………………………………………………………………………………………….. 18

4. عامل عاطفی: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

پ. نظریه‌های رفتاری……………………………………………………………………………………………………………………… 18

ت. نظریه اسناد……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 

ث. نظریه برانگیختگی…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

نقش انگیزش در رفتار و یادگیری………………………………………………………………………………………………….. 20

تئوری سلسله نیازهای مازلو…………………………………………………………………………………………………………… 21

1- نیازهای فیزیولوژیكی………………………………………………………………………………………………………………… 21

2- نیازهای ایمنی – امنیت…………………………………………………………………………………………………………… 21

 3- نیازهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 21

4- نیازهای حرمت نفس………………………………………………………………………………………………………………… 22

5- نیازهای خود شكوفایی……………………………………………………………………………………………………………… 22

تئوری آلدرفر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

1-  نیازهای وجود ( زیستی )………………………………………………………………………………………………………… 23

 2- نیازهای وابستگی…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

3- نیازها رشد…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

تئوری دو عاملی هرزبرگ……………………………………………………………………………………………………………….. 24

تئوری نیازهای اكتسابی مك كلند…………………………………………………………………………………………………. 25

تئوری دو ساختی انسان ( تئوریxوy)…………………………………………………………………………………………. 27

ویژگیهای انسانها از دیدگاه دو نظریه x وy…………………………………………………………………………………… 28

نظریه هارتر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

فصل سوم: روش شناختی تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 36

روش نمونه گیری: خوشه ای………………………………………………………………………………………………………….. 36

روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 36

ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………….. 38

روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81

مروری بر تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 82

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

پیشنهاد به خانواده ها…………………………………………………………………………………………………………………… 83

پیشنهادات برای معلمان و مدارس………………………………………………………………………………………………. 85

راههای افزایش انگیزه………………………………………………………………………………………………………………….. 85

پیشنهادات برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………………………. 87

محدودیتهای تحت كنترل پژوهشگر…………………………………………………………………………………………… 88

محدودیتهای خارج از كنترل پژوهشگر………………………………………………………………………………………. 89

 

منابع و ماخذ

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

منابع اینترنتی………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

 

پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 94

یک نمونه تکمیل شده پرسشنامه……………………………………………………………………………………………….. 97

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *