تحقیق درباره فردوسی و مفهوم حماسه رشته تاریخ و ادبیات

شما برای دانلود تحقیق درباره فردوسی و مفهوم حماسه به سایت وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق درباره فردوسی و مفهوم حماسه را مطالعه کنید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود تحقیق درباره فردوسی و شرح حال و زندگی نامه او و مفهمو حماسه ملی

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 73
حجم فایل 28 کیلو بایت

*تحقیق درباره فردوسی و مفهوم حماسه*


نیایش

   هرسر مویم ثنا خوان توباد ای چهرة‌جمیل ونامتناهی كه درآئینة‌ آفرینش ، همة‌ نقش ها ونقاشی ها وصورت ها وصورتگریها از توست.هردم، نفسم به نام تو معطر باد،ای آنكه گل های هزاران رنگ باغ های جهان رایحه‌ایی از عطر پروردگار توست . كبوتر بی بال وپر طبعم،هواگرفتة‌عشق توباد،ای واژه آخرین وای توانایی كه به كلام ،جذبه‌ی پرواز وبه شعر ،شور زیست ومعراج می بخشی وخماران محبتت راجامی از عشق لایزال عشق می‌نوشانی تا مست جاوید تو باشند مست زیست كنند،مست سربرخاك نهند و مست تو برخیزند.

مقدمه

    این تحقیق محصول تلاش دو ماهة‌من ودوستان عزیزم درگروه ادبیات بوده وما كوشیده ایم تحقیق را متناسب با درك ودریافت نوجوانان ارائه دهیم به همین علت از افراط درساده نویسی پرهیز كرده وخواسته ایم بین نثر ما و شعر فردوسی هماهنگی باشد. تاجایی كه توانسته ایم به سبك وشیوة‌استاد طوس نزدیك شده ،به لحن حماسی وزبان پارسی پرداخته ایم واز آوردن واژه های سطحی وبیگانه دوری گزیده ایم  مگر در مواردی كه ناگزیر بوده ایم واین مواردچنانكه دركل شاهنامه اندك است دراین تحقیق نیز از تعداد انگشتان در نمی گذرد.همچنین درگزینش شعرها علاوه برسادگی وزیبایی وظرافت شاعرانه دركلام استاد طوس به آن بخش هایی كه نوجوانان بتوانند با شعر فردوسی رابطة‌حسی برقراركنند نیز توجه داشته ایم برای مثال : سرود دلبستگی پهلوانان به همسران ومادرانشان برای یك نوجوان حائزاهمیت بسیار است .درگزینش نمونه هایی از شعرها،برای پرهیز از دراز گویی واطناب كلام،ابیاتی را كه درسیر وقایع نقشی نداشته حذف كردیم . وناگفته نماند كه ستایش پروردگار وخردورزی پهلوانان راستین .وجه حكیمانه اشعار استاد طوس است كه در این نوشته نیز مورد نظر بوده ودرهمه حال كارهای بزرگ با یا د خداوند ویاری او با چاره گری فرد سامان می گیرد ودر آخرامیدوارم این نوشته كه حاصل تلاش ناچیز ما درزمینة‌ادبیات حماسی بوده مورد پسند وقبول خوانندگان گرامی واقع شود.

 

پیشگفتار

    جمع آوری وتدوین اساسی روایات وداستانهای حماسی ایران كه قرنها سینه به سینه واز نسلی به نسل دیگر نقل می شده ودرابتدا « پاره ای از آن ها دراوستا – به ویژه بخش یشت ها ـ‌ تألیف شده است .دردورة‌ساسانیان ،به صورت خداینامه ها ومجموعه هایی نظیر ایاتكار زریران ،داستان بهرام چوبین ،داستان رستم واسفندیار،داستان پیران ویسه ،كتاب پیكار وچند اثر دیگرتألیف می گردد.

    وبعداز اسلام راویانی چون «آزاد سرو» وفرزانگانی مانند: «ماخ» و «شاهوی خورشید» و «شازان برزین» ویزدان دار وادبایی نظیر :ابوالمؤید بلخی وابوعلی محمد بن احمد بن احمد بلخی ومسعودی مروزی وابورمنصور عبدالرزاق طوسی ودرگردآوری وحفظ این روایات می كوشندتابالاخره حماسه سرایانی چون دقیقی وفردوسی واسدی طوسی و…

    با نظم داستان های مزبورشاهكارهایی را درزمینة‌حماسه های اساطیری وپهلوانی به وجود می آورند كه از میان آن ها شاهنامه كتابی است عظیم‌تر وسراینده‌ی تواناوفرزانة آن نسبت به سایرین هنرمندیش بیشتروچشم گیرتر است ودرواقع اوست كه پس ازخاموشی طولانی در قلمرو هنر و اندیشة‌ایرانی نیروی اعجاب انگیزخود رادرتجدید حیات ملی ایران آشكار می سازد وهرچند كه شعر دقیقی كه پیشرو فردوسی به شمار می رود حاكی از رسیدن نوعی حماسه به حد بلوغ خود می باشد،اما كمال بخشی نوع شعر حماسی درایران به سراینده‌ی شاهنامه تعلق داردودر واقع این فروسی است كه به واسطة‌«هماهنگی میان سجایای اخلاقی واستعداد هنریش ،همچنین نجابت وصفای ضمیر وعشق وی به مجدو بزرگواری وعواطف انسانی و وطن‌دوستی واحساسات ژرف اونسبت به خداوند ،همراه با اطلاعات گسترده‌ای كه از مآخذ مورد استفاده خود به دست می آورد و آن ها را با ذوق شخصیش درهم می آمیزد» ، اثری آنچنان فاخر وشكوهمند را به رشتة‌ نظم می كشد كه نه تنها در میان آثار حماسی زبان فارسی ممتاز بلكه دربین آثار بزرگ ادبی جهان نیز كم نظیر است.

    بنابراین با نظم شاهنامه داستان های منظوم حماسی ایران به اوج رفعت وزیبایی می رسد وبا پیدایی آن كاخی آنچنان بلند واستوار از سخن پی‌افكنده می شود كه نه فقط از بادوباران روزگاران گزندی نمی یابد بلكه خود موجب نهضتی عظیم درقلمرو ادبیات حماسی فارسی می گرددوبه گویندگان بعداز فردوسی توان می دهد با نظم داستانهایی كه مجال تدوین ونظم آنها برای اوفراهم نگردید ؛ اقدام كنند ، وآنچنان كه می دانیم این مهم ، حدود یك قرن پس از فردوسی جامة‌عمل می پوشد وبا تدوین آثار منظومی چون گرشاب‌نامه ، بهمن‌نامه ، فرامرز‌نامه ،كوش‌نامه ،بانوگشسب‌نامه ،برزو نامه ، شهریار نامه ،آذر برزین نامه ،لهراسب نامه،جهانگیرنامه و… ، ادبیات حماسی ایران به حد اعتلاء‌وكمال خود می رسد.

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *