نرم افزار مدیریت هتلداری رشته کامپیوتر و IT

شما برای دانلود نرم افزار مدیریت هتلداری به سایت وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات نرم افزار مدیریت هتلداری را مطالعه کنید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

هدف از سند حاضر، جمع آوری، تحلیل و تعریف ویژگی‌ها و نیازمندی‌های سطح بالا و حد و مرز های سیستم‌ نرم افزاری هتلداری می‌باشد از سوی دیگر در این سند به شناسایی اشخاص ذینفع در پروژه و محدودیت‌هایی كه در تولید نرم افزار باید مدنظر قرار گیرند، پرداخته است

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 180
حجم فایل 5.784 مگا بایت

هدف از سند حاضر، جمع آوری، تحلیل و تعریف ویژگی‌ها و نیازمندی‌های سطح بالا و حد و مرز های سیستم‌ نرم افزاری هتلداری می‌باشد. از سوی دیگر در این سند به شناسایی اشخاص ذینفع در پروژه و محدودیت‌هایی كه در تولید نرم افزار باید مدنظر قرار گیرند، پرداخته است. طرح كلی نیازمندی‌های محوری سیستم نرم افزار مذكور را بیان می‌سازد كه مبنای قراردادی برای نیازمندی‌هایی است كه در طول پروژه در قالب موارد كاربرد و نیازمندی‌های تكمیلی به طور كامل تشریح و پیاده‌سازی می‌شوند. این سند یک دید جامع از معماری سیستم مدیریت هتلداری را ارائه می دهد و همچنین طرحی را برای آزمایش سیستم مدیریت هتلداری شرح می دهد. این سیستم برای مکانیزه شدن قسمتی از امور بخش رزرواسیون هتل تقاضا کننده توسعه داده می شود .

کلمات کلیدی: اشخاص ذینفع، محدودیت‌ها، نیازمندی‌ها، معماری نرم افزار، رزرواسیون، مکانیزه شدن، آزمایش سیستم

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

1 فصل اول: کلیات.. 5

1.1… امکانات نرم افزار مدیریت هتلداری:6

2 فصل دوم: سند چشم انداز. 12

2.1… مقدمه. 8

2.1.1هدف.. 8

2.1.2محدوده. 8

2.1.3تعاریف، اعتبارات و اختصارات… 8

2.1.4منابع.. 8

2.1.5مرور. 8

2.2… جایگاه. 11

2.2.1شرح مسئله. 12

2.2.2شرح موقعیت درخواست… 12

2.3… شرح دست اندركاران و كاربران.. 13

2.3.1خلاصه مشخصات ذینفعان.. 13

2.3.2خلاصه كاربران.. 13

2.3.3محیط كاربر. 14

2.3.4نیازمندی‌های كلیدی ذینفعان و كاربران.. 14

2.4… دیدگاه. 15

2.4.1خلاصه توانایی‌ها. 15

2.4.2مجوز استفاده و نصب… 16

2.5… مشخصات… 16

2.5.1چارچوب اطلاعات و خدمات قابل ارائه. 16

2.5.2استفاده از كاربران سیستم.. 16

2.6… محدودیت‌ها. 17

2.7… دامنه‌های كیفی.. 17

2.8… اولویت‌ها. 18

2.9… سایر نیازمندی‌های.. 18

2.9.1استانداردهای كاربردی.. 18

2.9.2نیازمندی‌های سیستم.. 18

2.9.3نیازمندی‌های غیر وظیفه‌مندی.. 18

2.9.4نیازمندی‌های محیطی.. 18

2.10. نیازمندی‌های مستند سازی.. 18

3 فصل سوم: مشخصات تکمیلی سند چشم انداز. 19

3.1… نسخه ویندوز مورد استفاده. 21

3.2… طراحی برای سهولت استفاده. 21

3.3…. Online Help. 22

 4 فصل چهارم: طرح تکرار. 24

4.1… مقدمه. 25

4.1.1اهداف.. 25

4.1.2دامنه. 25

4.1.3تعاریف و اصطلاحات… 25

4.1.4ارجاعات… 25

4.1.5دید کلی.. 25

4.2… طرح.. 25

4.2.1فعالیت های تکرار. 26

4.2.2موارد قابل تحویل.. 26

5 فصل پنجم: مورد کاری.. 28

5.1… هدف.. 29

5.2…. یکپارچه شدن بانک اطلاعاتی.. 29

5.3…. تسریع در عملیات مدیریت هتل داری.. 29

5.4…. اطمینان به سیستم مدیریت هتل داری.. 29

5.5…. هشدار به منظور موجودی اتاقها و سررسید زمان تحویل اتاق.. 29

5.6…. انجام بهتر ارائه خدمات… 30

6 فصل ششم: ریسک… 31

7 فصل هفتم: معماری نرم افزار. 35

7.1… محدودیت ها و اهداف معماری.. 37

7.2… دیدگاه موارد کاربری.. 37

7.3… دیدگاه منطقی.. 39

7.4… دیدگاه پروسس…. 40

7.5… دیدگاه استقرار. 40

7.6… اندازه و کارایی.. 40

7.7… کیفیت… 40

8 فصل هشتم: طرح آزمایش… 41

8.1…. نیازمندی های آزمایش…. 43

8.2…. آزمایش رابط کاربر. 44

8.3…. آزمایش کارایی.. 44

8.4…. آزمایش بار. 45

8.5…. آزمایش فشار. 45

8.6…. آزمایش پیكربندی.. 45

8.7…. آزمایش نصب… 45

8.8… استراتژی آزمایش…. 46

8.9…. انواع آزمایش…. 46

8.10. آزمایش سیستم.. 46

8.11. آزمایش رابط كاربر. 47

8.12. آزمایش كارایی.. 47

8.13. آزمایش فشار. 48

8.14. آزمایش كنترل دستیابی و امنیت… 48

8.15.. آزمایش FAILOVER/RECOVERY. 48

8.16. آزمایش پیكربندی.. 49

8.17. آزمایش نصب… 49

 9 فصل نهم: نگاهی دیگر به مسئله. 51

9.1…. شرح مسئله :52

9.2… ذینفعان و کاربران سیستم.. 52

9.3… کارکردهای سیستم.. 54

9.3.1مدیریت… 54

9.3.2پذیرش… 55

9.3.3مالی.. 56

9.3.4رزرو. 57

9.4… مشخصات محصول.. 58

10 فصل دهم: نمودارها59

10.1.. نمودار موارد کاربردی.. 61

10.2.. نمودار ترتیبی.. 62

10.2.1نمودار ترتیبی رزرو میهمان.. 63

10.2.2نمودار ترتیبی پذیرش میهمان.. 64

10.3. نمودار همکاری.. 65

10.3.1نمودار همکاری پذیرش میهمان.. 66

10.3.2نمودار همکاری رزرو. 67

10.4.. نمودار کلاس… 68

11 فصل یازدهم: سناریو موارد کاربردی.. 70

12 فصل دوازدهم: مستند فرم ها، گزارش و کدها77

12.1. فرم لاگین.. 81

12.2. فرم ابتدایی.. 84

12.3. فرم مشخصات اولیه میهمان.. 92

12.4. فرم عملیات رزرو میهمان.. 98

12.5. فرم پذیرش میهمان.. 103

12.6. فرم جستجوی میهمان.. 110

12.7. فرم جستجو گروه. 116

12.8. فرم جستجو اتاق.. 118

12.9. فرم درج فاکتور. 123

12.10فرم مشاهده ی لیست فاکتورها 124

12.11فرم درج و جستجوی اتاق ها 131

12.12فرم مشاهده ی وضعیت اتاق ها 135

12.13 فرم پرسنلی 138

12.14فرم سیستم مالی کارکنان 143

12.15فرم مدیریت کاربران 146

12.16فرم گزارش میهمانان 148

12.17فرم گزارش پرسنل 153

12.18فرم گزارش مالی یک پرسنل خاص 155

12.19فرم تنظیمات 157

 منابع و ماخذ

فهرست منابع لاتین 160

فهرست سایت های اطلاع رسانی164

فهرست جداول

جدول 1 امکانات نرم افزار مدیریت هتلداری… 6

جدول 2 جدول ریسک ها. 34

فهرست نمودارها

نمودار 1 موارد کاربردی… 61

نمودار 2 نمودار ترتیبی رزرو میهمان.. 63

نمودار 3 نمودار ترتیبی پذیرش میهمان.. 64

نمودار 4 نمودار همکاری پذیرش میهمان.. 66

نمودار 5 نمودار همکاری رزرو. 67

نمودار 6 نمودار کلاس…. 69

فهرست اشکال

شکل 1 فرم لاگین.. 81

شکل 2فرم ابتدایی.. 85

شکل 3 فرم مشخصات اولیه میهمان. 92

شکل 4فرم عملیات رزرو میهمان. 98

شکل 5 فرم پذیرش میهمان. 103

شکل 6 فرم جستجوی میهمان. 110

شکل 7 فرم جستجو گروه. 116

شکل 8فرم جستجو اتاق.. 118

شکل 9 فرم درج فاکتور. 123

شکل 10 فرم مشاهده ی لیست فاکتورها124

شکل 11 فرم درج و جستجوی اتاق ها131

شکل 12 فرم مشاهده ی وضعیت اتاق ها135

شکل 13 فرم پرسنلی.. 138

شکل 14 فرم سیستم مالی کارکنان. 143

شکل 15فرم مدیریت کاربران. 146

شکل 16 فرم گزارش میهمانان. 149

شکل 17 فرم گزارش پرسنل.. 153

شکل 18 فرم گزارش مالی یک پرسنل خاص… 155

شکل 19 فرم تنظیمات.. 157

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *