گزارش کارآموزی – تصفیه خانه جدید همدان 185 صفحه doc

شما برای دانلود گزارش کارآموزی – تصفیه خانه جدید همدان به سایت وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات گزارش کارآموزی – تصفیه خانه جدید همدان را مطالعه کنید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مجموعه عملیاتی كه به منظور آماده كردن آب برای مصارف مورد نظر اجرامیشود، تصفیه آب ومجموعه تاسیسات وتجهیزاتی كه عملیات تصفیه آب رادربرمی گیرد،تصفیه خانه نامیده میشود بنابراین برای تهیه آبی مناسب برای شرب ومصارف عمومی شهری یكرشته عملیات در تصفیه خانه آب به مورداجراگذارده میشود تاآب دریافتی از منابع آب را باكیفیتی قابل قبول در چهار چوب استاندارد آب آش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 185

حجم فایل: 4.136 مگا بایت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

تصفیه فیزیكی آب 3

تصفیه شیمیایی آب 3

شرح مراحل تاسیسات تصفیه وكاریردآنها 4

حذف گازهای همراه آب 9

مشكلات ناشی ازانحلال گازها درآب 12

حذف گازهای مزاحم ازآب 14

روشهای حذف گازها ازآب 15

بهره برداری ونگهداری وتعمیرات دستگاههای هوادهی 20

فرآیندهای انعقادولخته بندی 21

كاهش وحذف بارالكتریكی سطحی كلوییدها 22

ته نشینی شیمیایی 32

فرایند زلال سازی وحوضهای زلال ساز 36

نگهداری وتعمیرات 43

ساختمان وروش كلی بهره برداری ازحوضهای ته نشینی وزلال سازمركب بهره گیرنده ازبسترلجن 56

روش كلی راه اندازی 59

متوقف ساختن حوض زلال ساز دركوتاه مدت 61

كلیاتی درمورد مكانیزم وبهره برداری ازحوضهای ته نشن زلال ساز مجهز به صفحات مورب 63

فهرست مطالب

عنوان صفحه

صاف سازی 64

بهره برداری ونگهداری صافیهای تند باجریان ثقلی 65

ساختمان صافیهای تند ومتعلقات آن 66

تنظیم صافی 68

سیستمهای تنظیم كننده 70

سرعت صافی سازی 72

زمان كاركرد صافی 73

تجهیزات شستشوی تند بانیروی ثقل 74

صافیهای تند تحت فشار 75

را ه اندازی وبهره برداری صافیهای تحت فشار 76

نگهداری صافیهای تحت فشار 78

روشهای سالم سازی 79

كلر 79

اوزون 86

روش تهیه اوزون 87

انواع ژنراتورهای گاز اوزون 88

ویژگیهای گازورودی به دستگاه تولید اوزون 91

واحدهای تولید 94

روشهای مختلف اوزناسیون آب 94

موارد كاربرد اوزون 95

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فواید اوزون 102

استفاده ازاشعه فرابنفش 105

اصول كلی به كارگیری U.V 108

مراقبت ازبازتاب فرابنفش 108

موا د شیمیایی نامطلوب درآب آشامیدنی 109

روش تصفیه 112

تصفیه باآب آهك 114

اكسیداسیون توسط پرمنگنات پتاسیم 116

هوادهی 117

حوضهای ته نشینی 119

صافیها 120

حذف آهن ومنگنزباتبادل یونی 120

فرایندهای متعارف 121

فرایندهای ویژه آهن ومنگنز 123

منابع آلودگی وتاثیرات 125

روش تصفیه 126

ترسیب شیمیایی 127

ارسنیك 129

روش تصفیه 131

دشواریهای بهره برداری 132

كروم 133

فهرست مطالب

عنوان صفحه

كادمیوم 134

سرب 135

جیوه 136

كلرورها 137

روشهای آزمایش درآب 140

فلوئورها 142

سولفات وسولفورها 146

نیتراتها 147

تاثیرات بهداشتی واستانداردها 152

خواص مواد فعال سطحی 160

كاربرد پاك كننده ها 161

آثار بیولوژیكی پاك كننده ها 162

آثارزیست محیطی 163

تشخیص میزان مواد پاك كننده درآب 165

سموم دفع آفات وعلف كشها 165

مواد رادیو اكتیو 166

منابع آلودگی رادیو اكتیویته 166

سیانور 169

سخت زدایی بامواد شیمیایی 171

مقدمه:

مجموعه عملیاتی كه به منظور آماده كردن آب برای مصارف مورد نظر اجرامیشود، تصفیه آب ومجموعه تاسیسات وتجهیزاتی كه عملیات تصفیه آب رادربرمی گیرد،تصفیه خانه نامیده میشود. بنابراین برای تهیه آبی مناسب برای شرب ومصارف عمومی شهری یكرشته عملیات در تصفیه خانه آب به مورداجراگذارده میشود تاآب دریافتی از منابع آب را باكیفیتی قابل قبول در چهار چوب استاندارد آب آشامیدنی تحویل نماید.

آب آشامیدنی استاندارد به طور كلی آبی است كه بیرنگ بی بو، وبا طعم مطبوع وگوارا، كه مصرف آن حتی در دراز مدت هم به لحاظ عاری بودن از مواد مضر، ضرری به سلامت مصرف كننده وخسارتی به تجهیزات انتقال،توزیع ومصرف وارد نمی آورد.

عملیاتی كه در تصفیه خانه آب آشامیدنی در رابطه با تصحیح كیفیت آب اجرا میشود،بستگی به كیفیت آب منابعی داردكه برای تامین آب آشامیدنی در نظر گرفته می شود وطرح تاسیسات تصفیه خانه نیز بادرنظر گرفتن این كه آب تصفیه شده برای مصرف شرب ومصارف عمومی شهری به كار برده خواهد شد پیش بینی میشود وتجهیزات وتاسیسات تصفیه خانه نیز براساس طرح مصوب نصب می گردد.

منابع آب كه به منظور تامین آب آشامیدنی ومصارف عمومی به كار گرفته می شوند.شامل:

منابع آبهای سطحی :دریاهاودریاچه ها. بركه ها .رودخانه ها،جویبارها

منابع آبهای زیرزمینی :چاهها،قنوات وچشمه ها،است .چه بسا در بعضی از تاسیسات تصفیه آب ازیك یا چند منبع مختلف آب دریافت وتصفیه شود.به هر حال اقداماتی كه در زمینه تصفیه آب منظور خواهد شد،آب دریافتی از منابع رابه آب آشامیدنی تبدیل خواهد كرد وبه همین جهت مطالعه كیفیت فیزیكی،شیمیایی ومیكروبیولوژیكی منابع مورد نظر تامین آب آشامیدنی ،برای ایجاد یك سیستم تصفیه وتوزیع آب سالم ضرورت پیدا می كند.

1- هدف: هدف از تهیه این راهنما ارایه روشهای بهره برداری از تاسیسات تصفیه خانه وبالا بردن سطح اطلاعات فنی بهره برداران است كه در تصفیه خانه های آب آشامیدنی فعالیت دارند.نظر به اینكه معیارهای تهیه شده در این دستورالعمل به خاطر تنوع تاسیسات به صورتی است كه دربرگیرنده نكات عمومی ومشترك است وباید به صورت راهنمای كلی بتواند مورد استفاده متخصصان در رده های مختلف قرار گیرد، لازم است كه در هرتصفیه خانه متخصصان امر به توجه به خطوط كلی ارایه شده دراین مجموع ودستورالعمل های طراح وسازنده تجهیزات تصفیه خانه.دستورالعمل های اجرایی مناسبی را كه برای كاركنان بهر ه برداری ونگهداری قابل استفاده باشد،تهیه وبه‌آنان ابلاغ وبراساس برنامه ریزی مناسب برحسن اجرای كارها نظاره كنند.

2- دامنه كاربرد: این دستورالعمل شامل كلیه تاسیساتی است كه در تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار میگیرند.از آنجا كه مسایل آبگیری ودفع لجن از مسایلی است كه در تصفیه خانه های فاضلاب نیز مطرح است، لذا بحث دراین زمینه در بخش بهره برداری ونگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب پیگیری خواهد شد.

3- فرآیندهای تصفیه آب: از نظر كلی تصفیه خانه آب آشامیدنی شامل گروهی از واحدها وتجهیزات زیر خواهند بود كه براساس بررسی كیفیت آب كه قبلا انجام شده،ممكن است به كار گرفته شوند.

تصفیه فیزیكی آب: هرگونه تصفیه ای كه در آن به وسیله روشهای فیزیكی عوامل آلودگی از آب حذف شوند،تصفیه فیزیكی آب نامیده میشود. از جمله دانه گیری ، زلال سازی،صاف سازی واستفاده از اشعه ماورای بنفش در سالم سازی آب را می توان نام برد.

تصفیه شیمیایی آب:

هرگونه تصفیه ای كه در ان به كمك مواد شیمیایی عوامل آلودگی از آب حذف شوند، تصفیه شیمیایی آب نامیده می شود. انعقاد سختی زدایی،كلرزنی و.. نمونه ای از تصفیه شیمیایی است.

سالم سازی آب : هرگونه روش فیزیكی ویا شیمیایی كه موجب حذف عوامل بیولوژیكی بیماریزا از آب گردد،روش سالم سازی نامیده می شود،صاف سازی ،كلرزنی ،استفاده از اشعه ماورای بنفش و… ازاین گروه است.

شرح مراحل ،تاسیسات تصفیه وكاربرد آنها:تجهیزات وتاسیساتی كه برای تامین آب آشامیدنی از منابع آب سطحی وزیرزمینی به كار گرفته میشوند، برحسب نوع منبع متفاوت است ودر عملیات تصفیه در بخشهای ذیل كاربرد دارند:

– پیش تصفیه

– تصفیه اصلی

– مواد شیمیایی نامطلوب در آب آشامیدنی

– ایجاد تعادل شیمیایی

پیش تصفیه :

تاسیسات پیش تصفیه برای اجرای یك ویا چند رشته از عملیات زیر كه به منظور بهبود كیفیت آب خام ورودی به تاسیسات تصفیه خانه های اب طرح شده است، پیش بینی می گردد وممكن است در داخل یا خارج از تصفیه خانه قرار داشته باشد.

آشغالگیری وحذف ماسه

الف- آشغالگیری: درآبگیری از آبهای سطحی شاخ وبرگ ویا مواد دیگر شناور به وسیله شبكه های آشغالگیر از آب جدا می شوند.این شبكه ها مواد شناوری راكه همراه اب است، در خود نگاه میدارند ومانع ورود آنها به بخش بعدی تصفیه خانه می شوند آشغالگیرممكن است در محل ورود آب به تصفیه خانه ویا ورود آب به تاسیسات انتقال آب به تصفیه خانه نصب شده باشد ودر هرحال روزانه حداقل یكبار باید تمیز شود. موادی كه روی آشغالگیر جمع میشوند،باید بعداز جمع آوری از نزدیكی آب دور برده شوند وبهتر است هرچه زودتر از تصفیه خانه به خارج حمل گردند.

ب- حذف ماسه: این بخش از تاسیسات در برداشت آبهای زیرزمینی در صورتی كه چاه ویا چاههای مورد بهره برداری ماسه دهی داشته باشد،نصب میشود تاماسه ونرمه ماسه را قبل از ورود آب به بخشهای دیگر تصفیه حذف كرده باشند. دستگاهی كه معمولا به كاربرده میشود. به نام ؛سیلكون؛خوانده شده وروزانه حداقل یك مرتبه شیر تخلیه تحتانی راكه ماسه جمع آوری شده را بیرون می دهد وباز وبسته می كنند. درمورد برداشت از آبهای سطحی از ته نشینی ساده برای حذف مواد قابل ته نشینی از جمله ماسه ونرمه ماسه استفاده میشود.

كلرزنی آب خام:هدف از كلرزنی آب خام،سالم سازی آب ورودی به تاسیسات به منظور اكسیداسیون وحدف نسبی آلاینده های آلی مولد بووطعم نامطلوب ،حذف نسبی آلاینده های معدنی مولد رنگ مانند :آهن ، منكنز،فلزات سنگین وته نشینی آنها در مرحله زلال سازی وجلوگیری از رشد بعدی میكروارگانیسم ها وگیاهان آبی در تاسیسات تصفیه خانه است.كلرزنی آب خام باید در حدی انجام شود كه در اب خروجی از فیلترها مقدار كلرآزاد باقیمانده در حدود 2/0تا3/0 میلی گرمبرلیتر در زیر صافی ها موجود باشد.در ارتباط با تجهیزات وبهره بردای این قسمت .موضوع به طور مشروح در بخش 4-2-5-1 آمده است.

تبصره: در صورت احتمال ایجاد تری هالومتانها و تركیبات كلر؛سمی وخطرناك حتی المقدور از كلرزنی آب خام پرهیز گردد واز روشهای توضیح داده شده در بخش تری هالومتانها بهره گیری شود.

پیش ته نشینی: اصولا سیستمهای زلال ساز از هرنوع مانند:پولساتورها ،آكسیلاتورها و..برای زلال سازی آب خام با كدورت مشخصی طراحی می شوند.چنانچه كدورت آب خامبه بیش ازحد طراحی سیستمهای زلال ساز برسد،نیاز به پیش ته نشینی است كه این واحد پیش ته نشینی میتواند به صورت ته نشینی ساده فیزیكی یابا كمك موادشیمیایی و فرآیندهای زلال سازی طراحی گردد.برای حذف مواد معلق بزرگتر از 200 میكرون ته نشینی ساده وبرای مواد معلق كوچكتر وباوزن مخصوص پایین معمولا نیاز به ته نشینی به كمك مواد شیمیایی منعقد كننده است.حوضهای پیش ته نشینی ممكن است در محل آبگیر درجوار رودخانه وخارج از تصفیه خانه طراحی گردد،دراین صورت از نظر دفع مواد شناور ومواد ته نشین شده درحوض پیش ته نشینی مشكلی وجود نخواهد داشت. مواد زاید راكه همراه آب رودخانه است ودرحوض پیش ته نشینی ته نشین شده است، میتوان به طریق مقتضی دفع نمود. بدین منظور تعداد ویاچند واحد حوض پیش ته نشینی طراحی می شود كه یك یاچند واحد ازآنها درحال بهره برداری و بقیه درحال شستشو یادرانتظار راه اندازی خواهند بود. ازآب خروجی از سرریز این واحدها كه در حال بهره برداری است،مرتبا نمونه های آب، بااستفاده ازیك شیشه دهند گشاد، برداشت و آزمایش می شود،تاهرزمان كه نمونه برداشت شده دارای ماسه نرم باشد، حوض درحال بهره برداری رااز سرویس خارج كنند وبه موازات آن یكیاز حوضهای آماده بهره برداری رادر سرویس قرار دهند.حوضهای پیش ته نشینی مجهز به دریچه ورود آب،شیر تخلیه وشیر آب شستشو هستند. حوضهای پیش ته نشینی ممكن است با مقطع دایره یا مستطیل باابعاد متناسب طرح شوند واگر مستطیل باشند،كف حوض دارای شیب درعكس جهت حركت آب خواهد بود. چنانچه این نوه حوضها دركنار رودخانه قرار داشته باشند، شیر تخلیه در عمیق ترین نقطه حوض قرار میگیرد.اغلب حوضهای پیش ته نشینی دارای لجن روب وسیستم تخلیه خودكار لجن هستند.درموقع شروع به بهره برداری ازیك حوض پیش ته نشینی،آب رابه تدریج درحوض وارد می كنند تاحوض به آرامی پرشود.دراین حالت دریچه خروج آب ازحوض پیش ته نشینی كاملا باز می شود،برای شستشوی حوض پیش ته نشینی ابتدا شیر ورود به حوض رابسته وشیر تخلیه را باز می كنند، زمانی كه سطح آب پایین رفت وگل ولای و ماسه ظاهر شد،شیر آب شستشو راكه آب رااز حوضچه آب ته نشین شده یااز حوض مجاور كه در حال بهره برداری است دریافت می كند، باز می كنند تاجریان این آب گل ولای وماسه ته نشسته رادر امتداد شیب كف حوض به طرف مجرای خروجی براند واز شیر تخلیه خارج سازد. دربعضی از تاسیسات كه شن وماسه ونرمه ماسه همراه آب وارد حوض پیشته نشینی می گردد،وسایل مكانیكییا نیروی انسانی برای تخلیه رسوبات حوض پیش بینی شده است. نگهداری ابنیه وشیرآلات ودریچه های ورود آب، طبق راهنمای كلی نگهداری تاسیسات خواهد بود. مدت زمان بهره برداری از حوض پیش ته نشینی بستگی به میزان مواد معلق وكیفیت آن در آب خام دارد، زیرا به لحاظ جلوگیری از بروز مشكلات احتمالی بیولوژیكی وپرشدن لجن لازم است حوض ها به تناوب برای شستشو از سرویس خارج شوند. این حوض ها نیز بااشكال مختلف با مقاطع مستطیل ودایره طراحی میشوند ودر هرحال وسیله لجن روبی وتغلیظوتخلیه مواد معلق،به منظوركاهش میزان اتلاف آب در طرح پیش بینی می گردد.بهره برداری از حوض پیش ته نشینی چه بااستفاده از عوامل انعقاد وچه بدون استفاده از آنها ساده طبق دستورالعمل وراهنمای بهره برداری تاسیسات تصفیه خانه خواهد بود كه از طرف طراح یا سازنده تاسیسات خانه ارائه میشود.

تجهیزاتی كه در این گونه حوض ها،معمولا وجوددارد،عبارتند از:

– تاسیسات ورود وتوزیع آب خام

– تاسیسات جمع آوری ، تغلیظ ودفع لجن مازاد

– تاسیسات جمع آوری وانتقال آب ته نشین شده

تصفیه اصلی: منظور از تصفیه اصلی بهره گیری از فرآیندهایی است كه میتواند كیفیت آب خروجی از پیش ته نشین ها ویا آب خام را درحد استانداردهای آب شرب ارتقاء بخشد.

حذف گازهای همراه آب:

مقدمه وتعاریف : اغلب گازهای طبیعی مانند: دی اكسیدكربن، آمونیاك ،متان وسولفید هیدروژن در آب حل شده ودر كیفیت فیزیكی وشیمیایی آب موثر واقع میشوند. هركدام ازاین گازها باتوجه به منشاء آب ،آلوده كننده های آن وفرآیند تصفیه آب ممكن است وارد آب شده باشند. اكسیژن وازت كه به ترتیب 21و79 درصد از هوا را تشكیل میدهند به تبعیت از قانون هانری در آبهای طبیعی وبه خصوص آبهای سطحی به صورت بطئی حل می گردند،ولی باآب تركیب نخواهند شد. چنانچه سطح تماس آب باهوا براثر تلاطعم افزایش یابد،حل شدن این گازها درآب تشدید می گردد.گازهای NH3 CO2 در اثر واكنش شیمیایی كه بین آب وگاز صورت می گیرد باآب تركیب ودر كیفیت فیزیكیوشیمیایی آب موثرواقع می شوند. گازمتان ( CH4) یاگاز مرداب در آب غیر محلول است وبا آب تركیب نمی شود،این گاز كه حاصل فعالیتهای بیولوژیكی بی هوازی درلجن ته نشسته است،به تدریج ازآب خارج ودر بعضی از آبهای زیرزمینی نزدیك به مناطق مردابی نیز دیده می شود. گازكربنیك در آبهای زیرزمینی بیشتر وتاغلظت 1700 میلی گرم برلیتر میتواند وجودداشه باشد. این گاز ازیك طرف حاصل فعالیتهای حیاتی نباتات وحیوانات است ونیز از سوختن مواد آلی تولید وپس از پراكنده شدن در فضاباهوا مخلوط می گردد وبه تبعیت از قانون هانری در آبهای سطحی حلمیشود. ازطرف دیگر این گازمحصول فعالیتهای حیاتی ارگانیسم ها و گیاهان كلروفیل دار آبزی است كه درداخل آب بااستفاده از گاز كربینك محلول ویا كربناتها وبیكربناتها باپدیده فتوسنتز مواد نشاسته ای مورد نیاز رشد وزندگی خودرا تامین میكنند ودرطول روز كه آفتاب محیط آب را روشن نگه می دارد، در مقابل دریافت گازكربینك، اكسیژن در آب رها می سازندوازاین بایت اكسیژن محلول آب به حدفوق اشباع هم خواهد رسید ودر تاریكی گاز اكسیژن ( اكسیژن مولكولی) موجود در آب را مصرف می كند وگاز كربنیك در آب رها می سازد وبدین ترتیب تامین زندگی این موجودات در آب مولكول به این است كه شرایط محیط در جهت تعادل اكسیژنحل شده وتولید شده در اثر فتوسنتز ،بانیازمندیهای موجود در محیط تطبیق كند وگرنه براثر فراوانی مواد مغذی این گونه موجودات در آب وشكوفایی محیط برای زندگی آنها، تولید و تكثیرارگانیسم ها كه تشدید شده است، براثرا كمبود اكسیژن محیط به تدریج یا دفعاتی متوقف خواهد شد وادامه كمبود اكسیژن سبب خواهد شد كه فعالیت ارگانیسم های بی هوازی در جهت تولید گازهای بدبو مانند:گاز سولفیدهیدروژن،متان،آمونیاك وانواع گازهای آلی بودار،محیط آب به گنداب تبدیل شود. گاز كربنیك مهمترین گاز موثر در كیفت آب است واین گاز ضمن انحلال درآب باآن تركیب شده وواكنش شیمیایی منجر به تولید اسید كربنیك میگردد كه در شرایط دمای محیط و PH آب نتیجه واكنشهای شیمیایی به صورتهای زیر در آب مشاهده میشود:

الف- انحلال گاز كربنیك در آب تولید H2CO3 مینماید كه میتوان نوشت:CO2 H2O

ب- بیكربنات كلسیم دارای ریشه بیكربنات است: Ca(H2CO3)2 یا CO2 CaO.CO2 H2O

ج- كربنات كلسیم دارای ریشه كربناتها است: CO2 CaO—CaCO3

باتوجه به این كه یون كلسیم از مهمترین ماده موجود در آبهای طبیعی است، حصول تعادل بین كربنات كلسیم كه در آب كم محلول وبیكربنات كلسیم كه در آب حل شده وگاز كربنیك موجود در محیط موكول به این است كه عوامل سه گانه فوق طبق رابطه شیمیایی زیر در حال تعادل باشند:

CO2CaO+ CO2h2O ↔CO2CaO CO3 H2O

یعنی :

CaCO3+ CO2+ H2O↔Ca( HCO3)2

بنابراین گازكربنیك رابه چهار صورت در آب مشاهده می كنیم:

– گاز كربنیك كربناتها

– گاز كربنیك متعلق به بیكربناتها

– گاز كربنیك مورد نیاز برای تعادل كربناتی آب

– گاز كربنیك آزاد

گاز آمونیاك در آبهای سطحی بخصوص آنهایی كه درتماس با فاضلابهای صنعتی وبهداشتی پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضلابهاست،یافت می شود.گاز سولفیدهیدروژن كه عمدتا براثر تجزیه بی هوازی بعضی از تركیبات آلی ومعدنی حاصل میشود، در بعضی از آبهای زیرزمینی كه خاك آن مناطق حاوی مواد آلی ومعدنی بخصوصی است وجود دارد.این گاز همچنین میتواند از پیوستن فاضلابهای گندیده وبرخی ازپسابها به آبهای سطحی وزیرزمینی وارد آنها شود.

مشكلات ناشی از انحلال گازها درآب:

گازهای محلول در آب ممكن است مستقیم یا غیر مستقیم مزاحمتهایی به شرح زیر به وجود آورند كه در این صورت حذف آنها ضروری به نظر می رسد:

الف- ایجاد بو وطعم:

بوو مزه در ابها معمولا همراه یكدیگرند وعمدتا از تجزیه وفساد مواد آلی حاصل میشوند. وجود سولفیدهیدروژن، كلر،فنل وآمونیاك به اب بوی ناخوشایند میدهند. سولفیدهیدروژن بوی تخم مرغ گندیده ایجاد میكند كه در غلظتهای كمهم مشخص است.كلرعلاوه برآن كه بوی خاص خودش رادارد،با بعضی از ناخالصیهای آب مانند:فنل تركیب شده وایجاد كلروفنل میكند كه بوزاست.

ب- خوردگی:تعداد زیادی از گازهای محلولاز طرق مختلف (اكسید اسیون تركیب و..) اثر خورندگی در آب ایجاد می كنند ودر تاسیسات مختلف تصفیه خانه های آب ،فاضلاب ولوله های جمع آوری فاضلاب وتوزیع آب موثر واقع شده وایجاد اشكال می كنند. نقش اكسیژن وگاز كربنیك در خوردگی فلز آهن وسولفیدهیدروژن برای بتن اهمیت بیشتری دارد. آمونیاك در Phبالاتر از 9 باعث خوردگی وسایل مسی وبرنجی می شود.

ج- ایجاد رسوب: از واكنش بعضی گازهای محلول بافلز آهن رسوبی تولید می شود كه به نوبه خود مشكل ایجاد میكند. اكسید آهن ( Fe2O3)ضمن این كه غیرمحلولاست وپیشرفت خوردگی راباعث می گردد،رنگ آب را نیز تغییر می دهد.رسوب سولفورآهن كه بر اثر تركیب سولفیدهیدروژن باآهن حاصل می گردد باعث ضایع شدن رزینهای تعویض یونی می شود. به غیر از آنچه كه مختصرا توضیح داده شد،آثار مخرب دیگری من جمله اثر كلر روی رزینهای تعویض یونی نیز وجوددارد وحداكثرمقدار كلر باقیمانده آزاد موثركه در آب ورودی به دستگاههای سختی گیر میتواند مورد قبول باشد 5/0 میلی گرم برلیتر است.

حذف گازهای مزاحم از آب:

انحلال هرگازی دریك مایع توسط قانون هنری بیان می گردد . طبق این قانون میزان حلالیت هرگازی درداخل یك مایع بستگی به فشار جزیی آن گاز در اتمسفر مجاور آب دارد: C T=KP

CT = غلظت گاز در محلول

P = فشار گاز در بالای محلول

K= ثابت هنری

برای مثال: درصورتی كه فشار جزیی اكسیژن 2/0 اتمسفر باشد،میزان انحلال آن در آب برابر 8میلیگرم برلیتر است ودر صورتی كه فشار جزیی آن 1/0 اتمسفر باشد،این مقدار به 4میلیگرم برلیتر كاهش پیدا خواهد كرد.براساس قانون هنری می توان باكاهش فشار جزیی گاز مورد نظر درهوا آن رااز محلول حذف نمود. این كار را می توان باایجاد خلاء انجام داد ویا فضای مجاور سطح آب راباوارد كردن گاز دلخواه آن چنان تغییر داد تاگاز مزاحم از سیستم خارج وگاز دیگری جایگزین گردد.باید گفت كه برخی از گازها به علت یونیزه شدن از قانون هنری تبعیت نمی كنند.به مثالهای زیر توجه شود:

H2O + CO ↔H +HCO3

HS H+HS

HO+NHNH+OH

حذف این گازها را می توان به طور كلی كامل از طریق هوادهی وایجاد یون مشترك به كمك اسید وسود سوزآور انجام داد.

روشهای حذف گازها از آب :

معمولا برای حذف گازها از دوروش فیزیكی(مكانیكی) وشیمیایی استفاده میشود. در تصفیه خانه های آب آشامیدنی روش شیمیایی استفاده قرار می گیرند.معمولترین كاری كه انجام می گیرد،هوادهی آب است.این كار برای تهیه آبهای صنعتی همراه باگرماو ایجاد خلاء انجام پذیر است،ولی برای تهیه آب شرب از روش معمولی استفاده میشود.غلظت نهایی اكسیژن ،دی اكسید كربن باقیمانده به غلظت اولیه آنها ونیز روش گاززدایی بستگی دارد.

هوادهی :

روشی است كه به وسیله آن آب در تماس باهوای تحت فشار جوویاكمتر ویا بیشتر از جوبه منظورهای زیر قرار میگیرد وكیفیت آب از لحاظ حذف بو،طعم وخورندگی اصلاح می شود.

– كاهش HS وسایر گازها ومواد فرار وقابل اسید اسیون كه ایجاد طعم وبورنگ ویا خورندگی نامطبوع در آب می كنند وبه راحتی باهوادهی از آب جدا می شوند.

– كاهش گازهایی نظیر:دی اكسیدكربن وسولفیدهیدروژن كه باعث افزایش خاصیت خورندگی آب میشوند. باید گفت گرچه اكسیژن نیز باعث افزایش خاصیت خورندگی آب می شود،لیكن باهوادهی معمولی غلظت آن درآب كاهش پیدا نمی كند ودر مواردی افزایش می یابد.

– كاهش گازهایی كه در افزایش مصرف مواد شیمیایی برای تصفیه یا تعدیل املاح آب دخالت می نمایند، مانند: دی اكسیدكربن در گرفتن سختی آب با آهك وسولفیدهیدروژن در كلرینه كردن آب.

درصورتی كه آب به قدر كافی اكسیژن محلول نداشته باشد باهوادهی میزان آن افزایش می یابد ودر نتیجه:

الف- طعم وبوی آب اصلاح میشود.

ب- اكسیژن از فعالیت بی هوازی میكروارگانیسمها جلوگیری می كند وبالنتیجه تولید گازهایی مانند: اكسیددوكربن ویا سولفیدهیدروژن وآمونیاك كاهش پیدا می كند،PHآب تعدیل می شود واز خوردگی جلوگیری می گردد.

ج- آهن ومنگنز وآمونیاك وبرخی از مواد آلی آب اكسیده می شوند.

ازاهداف فوق الذكر كه برای هوادهی گفته شد،گازكربنیك ،آهن ومنگنز از مهمترین ومتداولترین آنهاست.از جمله عوامل موثردر هواهی غیر از آنچه كه قبلا گفته شد،می توان به مدت هوادهی وتناسب اشاره كرد ( A سطح تماس وV حجم آب حامل گاز) كه بدین ترتیب درزمان هوادهی موقعی كه آب به قطره های ریز تبدیل می شود هرچه قطره كوچكتر باشد،سطح تماس بیشتر میشود وسودمندی هوادهی افزایش می یابد.

روشهای مختلف هوادهی:

در تمام روشهای هوادهی آب آشامیدنی ،كه در زیر توضیح داده می شود بیشتر دوعامل مدت هوادهی وتناسب مدنظر و تحت كنترل است.هوادهی معمولا به دوروش به حركت در آوردن آب وتزریق هوا به داخل آب انجام می پذیرد وبراساس شرایط موجود باید روش آن انتخاب گردد.

الف- هوادهی بابه حركت در آوردن آب

· هوادهی آبشاری پله ای :

دراین روش هوادهی از پله هایی كه از مصالح بنایی مخصوصا بتن باارتفاع 3-1 متر استفاده می شود.روی پله ها بندهایی وجود دارند كه با جریان یافتن آب روی پله ها در سطح وسیعی باهوا تماس می یابند ومرتبا لایه سطحی آب شكسته شده وتماس

باهوا بیشتر می شودشكل (1) .

شكل (1)روش هوادهی آبشاری پله ای

· ممكن است سرریزها رابه صورت كانال سوراخداری ساخت كه آب ازاین سوراخها ریزش كند.دراین شرایط سودمندی برای كاهش CO2از 20 تا60 درصد است.

هوادهی پاششی: دراین روش كه از تعدادی لوله سوراخدار تشكیل شده است، آب با فشار وارد لوله می شود واز طریق نازلها به هوا پرتاب وپخش می گردد.این روش نیاز به سطح وحجم زیاد دارد وممكن است از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نباشد.

· هوادهی بشقابی (سینی) : دراین روش هوادهی از تعدادی سینی استفاده می گردد كه در كف آنها روزنه هایی وجود دارد ودرون آنها ممكن است از كك، سرامیك ویا پلاستیك پرشده باشد تاهنگام عبور آب از آنها تماس بیشتری باهوا پیدا نماید.باافزایش تعداد سینی ها می توان زمان تماس را افزایش داد. سطح مورد نیاز سینی ها 7/0 تا2 متر مربع برای هر 1000 متر مكعب آب درروز است.

· هوادهی سطحی : روش دیگر هوادهی كه این روزها معمولا بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد واز جهاتی مناسب تر هم است،استفاده از هوادهی های سطحی معمولی است كه مشخصات آنها همانند هوادههای سطحی تصفیه فاضلاب است وبرروی مخازنی كه برحسب زمان ماند هوادهی طراحی می گردند، نصب می شوند .

ب- هوادهی باتزریق هوا: دراین روش هوادهی ازیك مخزن بتونی كه در نزدیكی كف آن لوله های سوراخدار ویا صفحات سوراخدار است،استفاده می شود.(شكل 4-2) هواپس از عبور از سوراخها به صورت حبابهای ریز به طرف سطح آب حركت می نمایند.چون دراین روش سرعت صعود حبابهای هواكمتر از سرعت سقوط قطره های آب در هوادهی آبشاری است،لذا سودمندی آن بیشتر است. حبابهای هوا درحین بالا آمدن باعث به هم زدن آب می شود ومرتب سطح تماس آب وهوارا بیشتر كرده وتبادل انجام می گیرد. زمان ماند دراین واحد حدود 15 دقیقه وعمق مورد نظر 3تا4 متر توصیه شده است، عمق كمتر باعث كاهش سودمندی تبادل گاز می گردد. متوسط

انرژی لازم برای این نوع هوادهی حدود 33/0 كیلو وات برای هر 1000 متر مكعب آب در روز است.این نوع هوادهها از هوادههای بشقابی سطح كمتر واز هوادهی های پاششی سطح بیشتری لازم دارند وبرعكس روشهای نامبرده نیاز به پوشیده بودن واحد نیست ودر شرایط یخبندان نیز عمل می كند واز هدر رفتن ارتفاع بافشار آب جلوگیری می كند

شكل 2 روش هوادهی باتزریق هوا

بهره برداری ونگهداری وتعمیرات دستگاههای هوادهی

بهترین راندمان ازاین دستگاهها زمانی حاصل می گردد كه دستورالعمل شركت سازنده رعایت شود، ولی در هر حال ذكر نكات زیر ورعایت آنها ضروری است.

– درهوادههای پاششی امكان گرفتگی سوراخها (نازلها) وجوددارد كه باید اولا قطر سوراخها متناسب انتخاب شود وثانیا در فواصل زمانی مناسب باتوجه به كیفیت آب این سوراخها سرویس وتمیز گردند.

– سیستمهای هوادهی (مخصوصا آبشاری) كه در محیط بازقرار دارند،مواجه بارشد سریع جلبكهاست كه ضمن مسدودكردن سوراخها منظره نامناسبی نیز ایجاد مینمایند،لذا لازم است باتوجه به این امر در مورد تمیز كردن زمانبندی شده سیستم اقدام نمود.

– اگرواحدهوادهی آبشاری درمحیطی قرار داشته باشد كه هوا آلوده است ویادر مناطقی كه امكان یخبندان وجود دارد،باید به صورت سرپوشیده باشد.

– در سیستم های هوادهی عمقی باید قسمتی از تاسیسات كه درون آب قرار دارند، مانند:لوله ها وصفحات سوراخ دار (نازلها)مرتبا كنترل گردند (بخصوص مواقعی كه سیستم برای مدتی خارج از بهره برداری بوده است) تادر صورت گرفتگی رفع اشكال گردد.

– در بهره برداری ازهوادهها باید دقت شود كه میزان اكسیژن محلول درآب زیاد نشود، چه دراین صورت خاصیت خورندگی آب تشدید خواهد شد.

– هوادههای عمقی كه به كمك دمنده كار میكنند،معمولا به نگهداری وتعمیرات بیشتری نیاز دارند،لذا توصیه می گردد ، مرتبا تمیز كاری نازل ها وفیلتر دمنده انجام گیرد ودمنده نیز در فواصل زمانی مناسب سرویس شود.

– حتی الامكان آب ورودی به سیستم باید عاری از مواد معلق باشد تاسبب انسداد نازلها (سوراخها) نگردد.

– سختی وقلیاییت آب ورودی به سیستم نیز نباید درحدی باشد كه باعث انسداد نازلها گردد.

– درتصفیه خانه هایی كه از آهك استفاده می شود، هوادهی بهتر است قبل از تزریق آهك به سیستم انجام گیرد.

فرآیندهای انعقاد ولخته بندی:

چنانچه در بخشهای پیش ذكرگردید،روشهای متعارف تصفیه فیزیكی وشیمیایی آب را:انعقاد،لخته بندی،ته نشینی،صاف سازی وبالاخره گندزدایی تشكیل میدهد.انعقاد ولخته بندی به تنهایی بخش قابل توجهی از هزینه كلی ساختمان تاسیسات وبهره برداری درمدت زمان طرح رابه خود تخصیص می دهد.بنابراین جمع آوری اطلاعات دقیق درمورد كیفیت فیزیكی وشیمیایی آب مورد نظر،مقایسه انواع عوامل انعقاد وبالاخره بررسی مسائل كاربردی هریك،از اقدامات اولیه درانتخاب وطرح روش قابل قبولتصفیه فیزیكی وشیمیایی محسوب می شود كه چنین امری درجای خود جمع آوری وارزیابی اطلاعات پایه را ناگزیر می سازد.

فرآیند انعقاد:

روش انعقاد رابی ثبات سازی سیستمهای كلوییدی غیرقابل برگشت وایجاد لخته بندی ذرات معلق قابل ته نشینی تشكیل می دهد.تعریف سیستمهای كلوبیری مورد بحث وچگونگی تشكیل این سیستمها به مبحث شیمی سطحی مربوط می گرددكه در غالب كتب ونشریات دانشگاهی دراین زمینه موجود ودر دسترس است. آنچه مسلم است انعقاد توسطچهار مدل ذیل صورت می پذیرد:

· كاهش وحذف بار الكتریكی سطحی كلوییدها

· جذب وخنثی سازی بارالكتریكیسطحی

· دربرگیری ذرات در رسوبات

· چجذب واتصال ذرات به هم

كاهش وحذف بار الكتریكی سطحی كلوییدها:

دراین مدل عامل اصلی در انعقاد خنثی شدن بار الكتریكی سطحی كلوییدها به وسیله یونهای عوامل انعقاد است.براین اساس عمل انعقاد صرفا الكترواستاتیك فرض می شود وبراین پایه قدرت عوامل انعقاد باتوجه به بار الكتریكی آنها ارزیابی می گردد.دراین زمینه قانون شولتزهاردی را می توان نام برد كه به عنوان مثال غلظت AL Caبرای خنثی سازی یك سیستم كلوییدی با بار منفی به ترتیب ذكر شده است شكل (3)

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *