گزارش کارآموزی حسابداری و مدیریت 75 صفحه doc

شما برای دانلود گزارش کارآموزی حسابداری و مدیریت به سایت وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات گزارش کارآموزی حسابداری و مدیریت را مطالعه کنید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

منظور از تهیه و تدوین این دستور العمل شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه، فوق العاده ها مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی می باشد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 75

حجم فایل: 105 کیلو بایت

فهرست صفحه

v بخش اول : حقوق پایه فوق العاده كارگران

مقدمه 1

اهداف و مزایای سیستم 1

خلاصه 1

روش عملیات 1

انتقال اطلاعات 4

ضمایم ( حقوق پایه ) 5

فوق العاده بدی آب و هوا 6

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی 7

فوق العاده مامور پرداخت دستمزد کارگران 7

فوق العاده 2 نوبتكاری صبح و عصر 8

فوق العاده اضافه كاری 8

مقررات مربوط به مرخصی كاركنان 10

بخش 1 – 2 وام ها . 12

مزایای وامها 12

تبادل اطلاعات 13

بخش 1 – 3 استخدام 14

v بخش دوم

خالص حقوق 16

اطلاعات پایه ی سیستم حقوق 16

نحوه محاسبه بازنشستگی وبیمه 17

نحوه محاسبه پس انداز 17

مالیات بر درآمد 18

نحوه محاسبه مالیات بردرآمدحقوق 21

محاسبه خالص حقوق 23

اجزا صورت حساب حقوق 25

گزارش صورت مالیات بر درآمد حقوق كاركنان 27

حسابداری حقوق 28

اهداف و مزایا 29

عملیات حسابداری 31

v بخش سوم : محاسبات دستمزد كارگران

نحوه تهیه برگ حضور غیاب و ارسال به واحد ها 38

افزایش یا كاهش دستمزد كارگران 39

كارگرانی كه برگ حضور غیاب آنها به سیستم وارد نمی شود 40

v بخش چهارم : تعدیلات ایام دستمزد كاگران

نحوه تكمیل برگ تعدیلات ایام دستمزد 43

بیماری كارگران 43

محاسبه غرامت دستمزد ایام مرخصی 43

v بخش پنجم : مرخصی كارگران

نحوه محاسبه دستمزد ایام مرخصی 44

v بخش ششم : باز خرید مرخصی

محاسبه باز خرید مرخصی 46

v بخش هفتم : فوق العاده ها

كلیات 47

v بخش هشتم : جدوا انواع فوق العاده های نوبتكاری

جدول 49

v بخش نهم : فوق العاده مسكن

نحوه محاسبه 50

v بخش دهم : فوق العاده ترمیم درآمد

توضیحات 50

v بخش یازدهم : فوق العاده عائله مندی

توضیحات 51

v بخش دوازدهم : مالیات

توضیحات 51

نواحی محروم و دور افتاده در كشور 52

v بخش سیزدهم : حق بیمه تامین اجتماعی

توضیحات 52

گروه بندی كارگران – محاسبه دستمزد حالات ویژه 54

عملیات سیستم دستمزد كارگران 56

اصلاح اشتباهات ویرایش 57

v بخش چهاردهم : ویرایش مقابله ای

توضیحات 58

v بخش پانزدهم : بودجه

توضیحات 59

اصول بودجه 61

ساختار و چگونگی تشكیل شماره حسابها 62

v بخش شانزدهم : چگونگی رمز واحد / شركت

بخش جدول انواع حسابهای هزینه های جاری 63

شرح انواع حسابهای هزینه های جاری . 64

دستور كارهای تعمیراتی 64

v بخش هفدهم : فرم ها و اسناد

توضیحات 65

حسابداری مالی 66

v بخش هجدهم : انواع حسابها و انواع تایپها

توضیحات 68

v بخش نوزدهم : گزارشهای پیمانكاران

توضیحات 68

انواع گزارشهای پیمانكاران 69

v بخش بیستم : حسابداری

توضیحات 71

نتیجه گیری و پیشنهاد

بخش اول : حقوق پایه و فوق العاده های كارمندان

1-1 مقدمه

منظور از تهیه و تدوین این دستور العمل شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه، فوق العاده ها مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی می باشد.

1-2 اهداف و مزایای سیستم

1-2-الف: اهداف: اهداف این مجموعه را به شرح ذیل می توان مشخص نمود :

1- مكانیزه نمودن نحوه محاسبه كلیه پرداختهای كارمندان

2- ساده بودن روشهای عملیاتی

1-2- ب: مزایا: مزایای این روش عبارتند از:

1- استفاده از سیستم مكانیزه به منظور تغییر و یا حذف كلیه پردختها

2- حذف محاسبات دستی و غیره ماشینی تا حد امكان

1-3 خلاصه

1-3-الف: خلاصه به طور كلی مجموعه پرداخت به كارمندان ایرانی و كارمندان خارجی كه حقوق آنان به ریال پرداخت می كرد عبارتنداز:

1- حقوق پایه 2- فوق العاده ها 3- حق الزحمه و باز پرداخت هزینه ها 4- پاداشها

1-4- روش عملیات:

ایجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سیستم به 2 شكل زیر انجام می گیرد.

– به طور مكانیزه و خودكار- به طور دستی

پرونده پارامتر مربوط به سیستم حقوق كارمندان محتوی كلیه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زیر می باشد:

– شماره رمز انواع پرداختها- تاریخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اینكه پرداخت بصورت درصدی، مبلغی، ساعتی روزانه كمتر از یك ماه و یا اینكه روزانه بیش از یك ماه باشد.

– حداكثر پرداخت اعم از اینكه پرداخت به صورت بصورت درصدی باشد و یا ادینكه به صورت مبلغ باشد.

– شرایط پرداخت با توجه به وضعیت پرسنلی كارمند اعم از وضعیت تاهل یا تجرد- وضضعیت رتبه شخصی و چگونگی وضعیت استخدامی و غیره.

1-4-1: روش مكانیزه فوق العاده ها:

ایجاد، حذف و یا هر نوع اصلاح مربوط به هر یك از فوق العاده های تعبیه شده در سیستم با استفاده از اطلاعات پایه ای و ثابت حقوق كارمندان انجام پذیر است.

1-4-2- فوق العاده هایی كه بصورت دستی عمل می گیرند:

به منظور احتساب فوق العاده هائیكه بصورت دستی عمل می گردند از برگ ورودی – كامپیوتر بنام در برگ اعلام پرداخت، استفاده می گرددكه طی آن شماره كارمندی شخصی كه استحقاق دریافت فوق العاده را دارد به كامپیوتر اعلام می گردد.

1-4-3: فوق العاده های ثابت و متغیر:

اصولاً متغیرها از نظر پرداخت 2 صورت دارند:

الف: پرداختهای ثابت ب: پرداختهای متغیر

فوق العاده های متغیر به طور كلی 2 حالت دارند:

1- فوق العاده هایی كه دارای فرمول محاسبه بوده و عمدتاً بر اساس روزهای كاركرد و یا ساعات كاركرد محاسبه و به كارمند پرداخت می گردند. مانند: فوق العاده نوبتكاری، فوق العاده كار در سكو دریا، فوق العاده غواص، فوق العاده اضافه كاری.

2- فوق العاده هایی كه با توجه به مقررات و بر حسب مورد ممكن است به كارمند پرداخت نشود. مانند: كمك هزینه زایمان، فوق العاده مأموریت

الف: پرداختهای ثابت: پرداختهای ثابت بر آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد كه با توجه به مقررات و شرایط استخدامی كارمند همه ماهه به كارمند پرداخت می شود.

فوق العاده های ثابت ممكن است به طرق ذیل در سیستم ایجاد گردند:

1- در بدو استخدام كارمند و از طریق برگ اقدامات پرسنلی مانند: فوق العاده ها بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی، محرومیت از مطب پزشكان.

فوق العاده های ثابت عمدتاً 2 حالت دارند:

1- درصدی از حقوق پایه را تشكیل میدهند. مانند: بدی آب و هوا و غیره

2- مبلغی بصورت ثابت پرداخت می شود مانند: كمك هزینه مسكن

ب: پرداختهای متغیر: پرداختهای متغیر به آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد كه با توجه به شرایط كار و بر حسب مورد ممكن است به كارمند پرداخت گردد.

1-4-4: فواصل زمانی پرداخت فوق العاده ها

1- سالیانه: فوق العاده هائی ستند كه فقط یكبار در سال قابل پرداخت می باشند. مانند: پاداش نوروزی.

2- سه ماهه: فوق العاده هایی هستند كه هر سه ماه یكبار پرداخت می شود. مانند: فوق العاده مسافرت در خارك.

3- ماهیانه: پرداخت اینگونه از فوق العاده ها بر اساس ماهیانه صورت می گیرد. مانند: فوق العاده بدی آب و هوا

4- روزانه: فوق العاده هایی كه پرداخت آن به كارمندان بر اساس روزمحاسبه می شود. مثل: فوق العاده نوبتكاری. فرمول:

5- ساعتی: فوق العاده هایی كه پرداخت آن به كارمندان بر اساس ساعت محاسبه می گردد. مانند: فوق العاده غواص. تعداد ساعت * ( بدی آب و هوا+ حقوق پایه*درصد فوق العاده= فرمول

1-5- انتقال اطلاعات:

1-5-1 اطلاعات ورودی: منظور از اطلاعات ورودی این است كه به هنگام استخدام كارمند در شركت از آن استفاده می شود. اطلاعات ورودی توسط برگ اعلام پرداخت انجام می گیرد. كه در این برگ تمامی مشخصات فردی شخص و چگونگی دریافت حقوق آن می باشد. برای حذف و یا اصلاح و با تغییر فوق العاده ای ثابت كه به كارمند پرداخت می شود از برگ اعلام پرداخت كارمند ( سند 32- ح) استفاده می شود.

الف) حذف و قطع پرداخت: برای حذف و یا قطع پرداخت فوق العاده ثابت زیر بایستی در سند 32 –ح قید گردد: رمز واحد، شماره شناسایی، تاریخ اجرا: بایستی دقیقاً ذكر شود كه از چه تاریخ كامپیوتر نسبت به قطع پرداخت آن فوق العاده اقدام نماید.

ستون ثابت متغیر بودن مبلغ فوق العاده همواره بایستی 1 نوشته شود.

ملاك محاسبه: اگر فوق العاده مورد نظر درصدی است در ستون ملاك محاسبه بایستی صفر نوشته شود. و ستون مبلغ خالی بماند.

مبلغ: اگر فوق العاده مورد نظر مبلغ دار است در ستون مبلغ بایستی صفر نوشته شود و در نتیجه در ستون ملاك محاسبه رقمی نوشته نمی شود.

ب: تغییر و یا اصلاح نرخ فوق العاده: برای این كار بایستی در سند برگ اعلام پرداخت( 32-ح) اطلاعات زیر نوشته می شود: رمز واحد، شماره شناسایی كارمند، شماره رمز پرداخت می شود مربوطه.

ستون ثابت و متغیر: در مورد فوق العاده ثابت بایستی عدد 1 نوشته شود، تاریخ اجرا، ملاك محاسبه.

در ستون ملاك محاسبه بایستی نرخئ جدید فوق العاده نوشته شود. مثلاً: كارمندی در اصفهان خدمت نموده است و 15 درصد فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی دریافت نموده است. حال به محل دیگری منتقل شده و فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی در محل جدید 20 درصد می باشد. در این جا بایستی در ستون ملاك محاسبه نرخ 20 درصد نوشته شود.

1-5-2- انتقال اطلاعات – محاسبه و نگهداری اطلاعات

در این بخش به طور دقیق و روشن از نشخصات عمومی مورد نیاز جهت پرداخت یك فوق العاده بیان گردیده است . برای هر یك از فوق العاده ها یك برگ مشخصات پرداخت فوق العاده تهیه شده است.

بدیهی است هر نوع تغییر و اصلاحیه جدید در مورد هر یك از فوق العاده كه می بایستی در برگ مزبور ثبت شود.

مندرجات برگ مشخصات پرداخت فوق العاده به طو رتفكیك عنوان گردیده است.

1- نام فوق العاده 2- علت پرداخت فوق العاده 3- شرایط پرداخت فوق العاده 4- نحوه محاسبه فوق العاده و مبلغ فوق العاده 5- شماره فرم پرداخت 6- مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیاتی .

1-6- ضمایم( حقوق پایه )

1-6-الف: برگ اعلام پرداخت كارمندان: این برگ همان طور كه قبلاً توضیح داده شده كاملاً برای دادن فوق العاده ها به كارمندان تهیه می شود كه این برگ شامل اطلاعاتی مثل: به ترتیب برگ: نوع سند، رمز عمل، رمز واحد، شماره حساب، شماره سند و شرح فقط برای رمز متفرقه : كه این فوق العاده بابت چه كاری پرداخت می شود. كه قسمت پایین این برگ اعلام مشخصات بررسی كننده در حسابداری – تصویب كننده، تأیید كننده، تهیه كننده به ترتیب اسم و امضاهای آن ضروری است.

1-6-ب: برگ مشخصات فوق قالعاده ها : 1- بخش حقوق پایه . این برگ شامل :

– علت پرداخت: تسلیم نیروی كار كارمندان بابت اشتغال در وزارت نفت

– شرایط پرداخت: حقوق پایه در قبال تسلیم نیروی كار كارمند بابت اشتغال در شركت پرداخت می شود. و با توجه به ضرورت های عملیاتی و شرایط كار، مطلق است علاوه بر حقوق پایه، فوق العاده و مزایای دیگری پرداخت شود.

– شماره رمز پرداخت

– نحوه محاسبه: حقوق پایه هر كارمند با توجه به مدارج تحصیلی، سوابق خدمت و سایر مقررات و قوانین از طرف امور اداری تعیین می شود.

– حقوق پایه مشمول كسور مالیات و پس انداز بازنشستگی می باشد.

– نوع فوق العاده مثلاً ثابت

1-6-فوق العاده بدی آب و هوا

علت پرداخت: اشتغال كارمندان در مناطقی كه طبق تقسیم بندیها و مقررات جاری شركت مناطق گرمسیر شناخته می شوند.

شرایط پرداخت: این فوق العاده به كارمنددانی كه محل دائمی اشتغال آنها در یكی از مناطق گرمسیر كشور می باشد قابل پرداخت است.

شماره رمز پرداخت: 102 می باشد.

نحوه محاسبه: معادل 25درصد حقوق پایه .

فوق العاده فوق مشمول كسور پس انداز و بازنشستگی یا بیمه می باشد.

نوع فوق العاده : ثابت.

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

نحوه محاسبه: این گونه فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی با توجه به جداولی كه در آن نام شهرستان و شماره شهرستان و درصد حقوق پایه پرداخت می گردد.

اینگونه فوق العاده ها به منظور جبران ناراحتی های ناشی از خدمت در نقاط دور از مراكز این فوق العاده در نظر گرفته می شود و به كارمندانی كه خارج از تهران اشتغال دارند پرداخت می گردد.

حال به دیگر فوق العاده هایی می پردازیم كه امكان توضیح بیشتر وجود ندارد و همچنین نحوه محاسبه فوق العاده آنها.

محرومیت از مطب

دور ی از خانواده اقماری

نحوه محاسبه: معادل 15 درصد ( حقوق پایه + بدی آب و هوا ) برای تمامی ماه این فوق العاده در زمان مرخصی سالیانه ومرخصی استعلاجی قابل پرداخت می باشد و مشمول كسر كالیات و حق بیمه می باشد. و نوع این فوق العاده ثابت می باشد.

فوق العاده مأمور پرداخت دستمزد كارگران:

شرایط پرداخت: به آن دسته از كارمندانی قابل پرداخت خواهد بود كه مسئولیت مستقیم پرداخت دستمزد كارگران را در هر نیمه ماه به عهده دارند.

نحوه محاسبه: تا 100 پاكت با پرداخت 000/5000 ریال در هر نوبت 2000 ریال از 101 پاكت تا 2000 پاكت با پرداخت 000/000/10 ریال در هر نوبت 4000 ریال حداكثر مبلغ قابل پرداخت تا میزان 8000 ریال خواهد بود.

فوق العاده 2 نوبتكاری صبح و عصر

شرایط پرداخت: فوق العاده نوبتكاری صبح و عصر صرفاً به آن دسته از كارمندان پرداخت می شود كه در طول هفته 42 ساعت كار نوبتكاری صبح و عصر انجام می شود.

نحوه محاسبه : 10% حقوق پایه به كارمندانی كه در شمال انجام وظیفه می نمایند.

10% ( حقوق پایه + فوق العاده بدی آب و هوا ) برای كارمندانی كه طبق مقررات جاری به آنها تعلق میگیرد.

فوق العاده نوبتكاری مشمول كسر مالیات و بیمه بوده ولی مشمول كسور بازنشستگی و پس انداز نمی باشد. و نوع فوق العاده متغیر می باشد.

فوق العاده اضافه كاری كارمندان:

شرایط پرداخت: به كارمندانی پرداخت می شود كه علاوه بر ساعات كار روزانه و معمول خود بعد از اوقات اداری نیز به ضرورت و تصمیم شركت ساعاتی را نیز به انجام وظیفه اداری مبادرت می ورزند.

نحوه محاسبه: پنج هزار ( حقوق پایه + بدی آب و هوا + ویژه ) منهای 7500 ریال در ازاء هر ساعت كار اضافی و مشمول كسر مالیات و حق بیمه است. و نوع آن متغیر می باشد.

بازخرید مرخصی: ممكن است بنا به ضرورت، نیاز به بازخرید تعداد روز مرخصی كارمند گردد. حال مبلغ باز خرید مرخصی بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد.

مبلغ باز خرید مرخصی :

تعداد روز های مرخصی × 12 × ( حقوق پایه + فوق العاده های مرتبط با حقوق )

365

فرض كنیم كارمندی با حقوق خالص 000/90 ریال در ماه به استخدام شركت درآمده باشد برای پیدا كردن ناخالص حقوق به قرار زیر عمل می كنیم.

حقوق ماهیانه

درصد

مالیات متعلقه

خالص درآمد

000/40

00/40

000/50

6%

600

400/49

000/60

8%

1400

400/558

000/70

12%

2600

400/67

000/80

20%

4600

400/75

000/90

20%

6600

400/83

000/100

30%

9600

400/90

000/110

30%

12600

400/97

000/120

30%

15600

600/104

حال چنانچه به ستون خالص درآمد توجه نماییم مشاهده می شود كه 000/90 ریال در جدول فوق بین 83400 ریال را از 83400 ریال كسر نماییم تا به مبلغ به التفاوت برسیم پس خالص ما به التفاوت 83400-90000 پس این 6600 ریال پس از كسر 30% مالیات متعلقه به دست آمده است .

بنابراین ناخالص ما به التفاوت 9428=100×6600

70

نا خالص ما به التفاوت = 100× خالص ما به التفاوت 9428= 100 ×6600

70 70

جمع مبلغ ناخالص حقوق خالص+ ناخالص ما به التفاوت

99428 =90000+9428

حال اگر مبلغ ناخالص بدست آمده از محاسبه فوق را در جدول مالیاتی قرار دهیم به مبلغ خالص 000/90 ریال خواهیم رسید.

اكنون طی 2 سال است كه این مالیاتها تغییر كرده اند و محاسبه آن طی یك روش ساده تری می باشد كه برای منطقه جنوب مأموریت اداری – حقوق × 10%

برای مناطقی كه مثل گچساران محروم می باشد حال اگر مأموریت دفتر باشند و از تسهیلات و همه امكانات استفاده كرده باشد این هزینه مأموریت از آنها كم نمی شود كه طبق فرمول زیر عمل می شود.

منطقه گچساران حقوق × 50%

مقررات مربوط به مرخصی كارمندان

1- مدت مرخصی اعطایی به هركارمند تمدید نمی شود مگر اینكه اجازه كتبی از اداره مربوطه و با اداره پرسنل كسب شده باشد. تقاضای تمدید یا به ادارات نامبرده در تاریخی تسلیم یا فرستاده شود كه فرصت كافی برای دادن پاسخ باشد.

1- كارمند باید در برگشت از مرخصی بلافاصله مراجعت خود را به اداره مربوطه گزارش داده و نسبت به حل و فصل قطعی و نهایی امور مربوطه به مرخصی خود از طریق اداره مربوط اقدام نماید. در صورتیكه كارمندان بدون اجازه و اطلاع قبلی شركت، در مراجعت از مرخصی تأخیر كند، در روز بیست و دوم غیبت مداوم ( از تاریخ شروع غیبت) از خدمت شركت بركنار خواهد گردید.

2- كارمندانیكه به معالجه پزشكی نیاز پیدا می كنند باید شخصاً در این مورد اقدام نمایند. در نقاطی كه بهداری شركت ملی نفت ایران دارای تسهیلات بهداری می باشد. بهداری آماده است فقط در موارد حاد و یا سوانح و حوادث خدمات درمانی را دراختیار كارمندان و خانواده بلا فصل آنان در حین مرخصی قرار دهد. شركت بیماری كارمندان در ایام مرخصی را در صورتی عذر موجه برای تأخیر یا تمدید مرخصی محسوب می دارد كه شرایط زیر عیناً رعایت شده باشد.

3- الف- در صورت ابتلاء به بیماری در تهران، بهداری شركت ملی نفت ایران در تهران، كارمندان بیمار را كه طبق گواهی پزشك معالج خصوصی نتوانند پس از پایان مدت مرخصی در محل خدمت خود حاضر شوند، مورد معاینه قرار خواهد داد، دراین صورت كارمند باید گواهی پزشك معالج را كه به تأیید بهداری شركت ملی نفت ایران نیز رسیده باشد در مراجعت همراه داشته باشد. ب: در مواردی كه كارمندان بیمار دردوران مرخصی در محلی خارج از تهران اقامت داشته باشند گواهی پزشك معالج مربوطه باید از طرف رئیس اداره بخش شركت ملی نفت در نزدیكترین نقطه ممكنه مورد تأیید قرار گیرد. ج: چنانچه كارمندی به علت بیماری در موعد مقرر نتواند سر خدمت حاضر شود باید مراتب را ضمن تعیین تقریبی تاریخ برگشت خود تلگرافاً به اداره مربوطه خود اطلاع دهد. د: در مواردیكه كارمند ضمن استفاده از مرخصی بیمار شود و بیماری وی به مدت هفت روز یا بیشتر در بیمارستان بستری گردیده و این امر توسط مقامات بهداری شركت تأیید گردد مدت بستری بودن و مدتی كه به تجویز پزشك شركت برای گذراندن دوره نقاهت صرف گردیده به مدت مرخصی وی اضافه می گردد و چنانچه پس از خاتمه مرخصی تنظیمی شركت، خدمت كارمند مورد لزوم باشد به موافقت شركت مدت بیماری، در سال بعد به مرخصی وی اضافه می گردد. و: همچنین به كلیه كارمندان توصیه می شود كه در مدت مرخصی شناسنامه عكس دار وكارت شناسایی خود را همراه داشته باشند.

بخش 1-2 : وام ها

مقدمه:

وامها را میتوان به دو نوع زیر تقسیم نمود:

الف: وامهائیكه پس از تصویب امور صندوقهای بازنشستگی و پس انداز و رفاه كاركنان قابل پرداخت می باشد. مانند: وام مسكن- وامتملك مسكن- وام تعمیرات مسكن – وام پس انداز- وام اضطراری

ب: وامهائیكه پس از تصویب امور اداری قابل پرداخت می باشد. مانند: وام خرید اثاثیه منزل- وام خرید اتومبیل- وام سربازی و سایر وامهائیكه ممكن است بنا به ضرورت و تشخیص مقامات ذیصلاح پرداخت گردد.

ج: برای كسر اقساط انواع وامها از سند 23 ح استفاده می شود.

مزایای وامها:

از میان برداشتن مشكلات عیده ای كه در سیستم های فعلی وجود دارد. 2- از میان برداشتن محدودیت تعداد وام كارمندان در سیستم.

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *