برچسب گذاری توسط: بررسی اضطراب و افسردگی

مقاله بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس استثنایی و عادی 127 صفحه doc

هر كدام از افراد جامعه امروزی در برخورد مستقیم با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند محیط زندگی اجتماعی ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است میتواند بعنوان عامل تنش زا جریان زندگی اورا به سمت بحرانها ونگرانیها سوق دهد