برچسب گذاری توسط: خطر

103 صفحه سیستم مدیریت HSE

خطر موقعیت یا منبع بالقوة ایجاد خسارت و یا بیماری، تخریب اموال، تخریب محیط كار و یا تركیبی از آنها