برچسب گذاری توسط: محافظت سیم ها و کابل های انشعاب معمولی

گزارش كارورزی تابلوهای برق 87 صفحه doc

رشته تابلوسازی رشته ای ترکیبی می باشد تابلوی برق در حقیقت یک محفظه می باشد که تجهیزات الکتریکی را در بر می گیرد و البته تابلو ها می توانند در بر گیرنده تجهیزات پنیوماتیک نیز باشند مانند شیر های برقی ، کمپرسور و … به طور کلی لازم به ذکر است که جهت فراگیری فنون مربوط به تابلوهای برق نیاز به فراگیری چندین آیتم اصلی می باشد که در ذیل به اختصار عنوان