برچسب گذاری توسط: محدودیتهای محلی و جغرافیایی و توزیع نامناسب امکانات آموزشی

روش تحقیق شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن 80 صفحه doc

کودکان ما ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ دست اندر کاران تعلیم تربیت کشور اسلامی است که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان) را هدایت کنند در این راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پایه اصلی می توانند انجام و