برچسب گذاری توسط: محدودیت‌های ضخامت و فواصل جوش انگشتانه

طراحی تحلیل سازه 29 صفحه doc

اتصالات، قطعات فلزی به كمك حرارت به طوری كه حرارت وارده آنها را به شكل خمیری و یا مذاب درآورده، فرآیند جوشكاری نامیده می‌شود