برچسب گذاری توسط: محدودیت رادیوگرافی

44 صفحه دانلود تحقیق رادیوگرافی

به بیان دقیق ، رادیوگرافی به فرآیندی اطلاق می شود كه در آن تصویر بر روی یك فیلم ایجاد شود هنگامی كه تصویری دائمی بر روی یك كاغذ حساس به تابش ثبت گردد