برچسب گذاری توسط: محصول بذر اسفرزه

اثر اقلیمی، خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسیلیوم 22 صفحه doc

بالاترین مقدار محصول بذ رمربوط به كشت اول اسفرزه در ناحیه همند ، برابر 310 گرم بر متر مربع است بهترین زمان و مكان كشت پسیلیوم از نظر محصول بذر كشت اوایل بهار در كبوتر آباد با 175 گرم بر متر مربع است