برچسب گذاری توسط: محلول تقریبا یك درصد سولفیت سدیم

دانلود مقاله استاندارد روش اندازه‏گیری ید ( بر حسب ید ور پتاسیم ) در خوراک دام و طیور 20 صفحه doc

50 میلی لیتر محلول مورد آزمون (3121) را به وسیله پی پت به یك ارلن مایر 200 میلی لیتری منتقل نموده و سپس به وسیله اسید سولفوریك رقیق شده در حضور شناساگر متیل اورانژ خنثی كنید سپس به وسیله بورت قطره قطره آب برومی كه حاوی 20 میلی گرم برم باشد