برچسب گذاری توسط: محلول مرجع

دانلود مقاله استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراک دام و طیور 21 صفحه doc

از هر یك از محلولهای استاندارد اوره ( طبق بند ب ) 5 میلی‏لیتر برداشته و در لوله‏های 25 میلی‏لیتری ریخته و به هر كدام 5 میلی‏لیتر محلول DMAB اضافه نمائید و یك محلول شاهد نیز حاوی 5 میلی‏لیتر محلول بافر 7 باضافه 5 میلی‏لیتر محلول DMAB تهیه نمائید