برچسب گذاری توسط: محل اثر واکنش تیر

35 صفحه دانلود پاورپوینت اشكالات فلزی

در جوش ورقهای تقویتی به ستون باید توجه کرد که در محلهای زیر باید جوش به صورت پیوسته انجام شود ۱ در مجاورت اتصال تیر به ستون به ارتفاعی معادل ارتفاع تیر به اضافه ارتفاع نبشیهای نشیمن بالا و پایین ۲ در محل اتصال ورق بادبندی به ستون در تمامی ارتفاع ورق بادبندی