برچسب گذاری توسط: محیط کار زندگی تکنیک خطا ناپذیر سازی

53 صفحه پاورپوینت خطا ناپذیر سازی Poka Yoke

پوكایوكه دیدگاهی است كه در آن خطاهای بالقوه انسانی و تجهیزاتی و آزمایشگاهی شناسایی شده و در صدد از بین بردن آنها باشد در این دیدگاه، منشأ عیوب شناسایی و از ریشه حذف میشود