برچسب گذاری توسط: مخاصمات مسلحانه

بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی رشته حقوق

حقوق بشردوستانه یكى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند