برچسب گذاری توسط: مختصات جغرافیایی زمین

14 صفحه دانلود تحقیق کره زمین

ژئوئید یا زمین دیس عبارتست از بهترین تعریفی که برای شکل زمین در نظر گرفته‌اند در این تعریف زمین را به شکل زمین و نه شبیه به شکل دیگر در نظر گرفته‌ان