برچسب گذاری توسط: مخلوط کردن اولیه و ذخیره سازی مواد اولیه

55 صفحه مراحل تولید سیمان

سیمان‌ها مواد چسبنده‌اى هستند که قابلیت چسبانیدن ذرات به یکدیگر و بوجود آوردن جسم یک پارچه از ذرات متشکله را دارند