برچسب گذاری توسط: مدار ترمز

ترکیب مدار ترمز از کتاب Brake System رشته برق

مقررات قانونی سیستم انتقال دو مداره را (انتقال نیرو) به عنوان جز ضروری تعیین می کند DIN 74000 پنج حالت مشخص کرده است که در مدارهای (ضربدری) و (موازی) استفاده می شوند