برچسب گذاری توسط: مدل بلوغ قابلیت (CMM) برای نرم افزار

مدل بلوغ قابلیت (CMM) برای نرم افزار 33 صفحه doc

مقدمه پس از دو دهه ناكامی در وعده های داده شده دربارة بهره وری و سود حاصل از كاربرد فرآروش های نرم افزاری و فنآوریهای جدید، سازمانها به این واقعیت پی بردند كه مسئله اساسی آنها، عدم توانایی در مدیریت صحیح تولید نرم افزارها است