برچسب گذاری توسط: مدل سازی و متابولیسم

کاربرد در مقایسه دو مدل تاثیرات مطالعه منابع کلسیم گوسفند 23 صفحه doc

کلسیم و فسفر اغلب مهمترین مواد معدنی در تغذیه نشخوار کننده ، بخاطر حضور گسترده شان در بدن حیوان ، عمدتاً در استخوان به صورت نمک هیدروکسیا پاتیت بنابراین ، حیوانات در حال رشد باید مقادیر کافی این مواد معدنی کافی استخوان ، ذخیره کند