برچسب گذاری توسط: مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در 20 درجه سلسیوس

گزارش کارآموزی – شرکت لوله گستر اراک (سهامی خاص) 102 صفحه doc

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون ، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین ، تدوین و نشر استاندارد های ملی (رسمی ) میباشد تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی ، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت میگیرد سعی بر این است که استاند