برچسب گذاری توسط: نمایش

150 صفحه مروری بر مکتب اکسپرسیونیسم یا گزاره گرائی در ادبیات نمایشی

می‌توان اولین نشانه‌های اكسپرسیونیسم را در آتالااكسترتبرگ و نمایشنامه‌های مضحك و عجیب و غریب و بحث‌انگیز فرانك و دكنید كه محتوای سرمایه داری و ضد جنگ افروزی داشتند پیدا كرد