برچسب گذاری توسط: نمایندگی ایران خودرو

3 صفحه گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو

شرح مختصر به منظور ساماندهی امور و خدمات دهی مطلوب معمولاً در هرنمایندگی ، قسمتهای مختلف به فراخور نوع فعالیت با شرح وظایف تعریف شده ، مشخص گردیده كه در نمایندگی محل كارآموزی اینجانب نیز این امر رعایت شده است