برچسب گذاری توسط: نمایندگی مجاز ایران خودرو

گزارش كارورزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو رشته گزارش کارآموزی و کارورزی

ما در دنیایی بسیار پیچیده و پویا زندگی می کنیم که دو ویژگی عمده دارد منابع محدود و نیازهای نامحدود در امکانات و عدم محدودیت نیازها و خواسته های بشری است