برچسب گذاری توسط: نمودارها و عناصر نمودارها

نقشه های گرافیك و نمودارها 82 صفحه doc

نرم افزارCADD ساخت نقشه ها و نمودارها را پشتیبانی می كنند بسیاری از بسته های نرم افزاری ورودی از برنامه های CADD را خواهند پذیرفت بنابراین نقشه ها و نمودارها و سایر رسم های CADD می توانند موجب تولید بروشورها و سایر مواد نمایشی شوند بسته های نرم افزاری رسم های CADD را می پذیرند خروجی گرافیكی رنگی و با كیفیت بالا را مستهلك می كنند