برچسب گذاری توسط: نمونه رهبری اسلامی

36 صفحه دانلود تحقیق امام علی الگوی رهبری در جامعه اسلامی

هنگامی كه حضرت علی (ع)در كرسی خلافت ظاهری جلوس فرمودند و مردم با ایشان بیعت كردند در حالی كه عمامه پیامبر بر سرش و رداء آن حضرت بر دوش و نعلین های پیامبر را پوشیده و شمشیر رسول خدا را حمایل نموده بود