برچسب گذاری توسط: نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی

10 صفحه یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی

در این پروژه یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی به صورت فایل word در 10 صفحه طبق موارد زیر طراحی شده است 1 سد تنظیمی 2 كنترل پایداری لغزش در سدهای مخزنی وزنی 3 منحنی دبی اشل پایاب سد 4 اتصال از شیب كم به زیاد در شوت 5 سطوح صاف پتانسیل كاویتاسیون 6 وظیفه دندانه ها در حوضچه آرامش 7 سرریز كالورت 8 S