برچسب گذاری توسط: نمونه گیری قضاوتی یا هدفمند

21 صفحه روشهای نمونه گیری

روشهای نمونه گیری نمونه گیری ساده نمونه گیری قضاوتی یا هدفمند نمونه گیری تصادفی ساده نمونه گیری طبقه ای