برچسب گذاری توسط: نگرشهای مولكولی و فیزیولوژیكی به تحمل خشكسالی