برچسب گذاری توسط: نگرشی به برج پیزا

نگرشی به برج پیزا 27 صفحه doc

برجی را فرض كنید كه بر روی زمینی نهاده شده است كه شامل مواد انسجام یافته ای از ژله و یا اسفنج می باشد و این مواد در عمق زمین با یكدیگر سایش دارند انحراف برج به طور بی امان به سوی محلی كه در نهایت خواهد افتاد، در حال افزایش است هر پارازیتی در زمین در سمت انحراف برج باعث واژگونی برج خواهد شد